Sökning: "sociala medier och kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sociala medier och kulturellt kapital.

 1. 1. Hyllningskultur: de samarbetande kvinnornas strategi : En sociologisk studie om hur hyllningskultur tar sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Hedda Tingskog; [2018]
  Nyckelord :Culture of tribute; performance art; social media; framing analysis; inclusion; homosociality; cultural capital; reputation-based cooperation; Hyllningskultur; scenkonst; sociala medier; framinganalys; inkludering; homosocialitet; kulturellt kapital; ryktesbaserat samarbete;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som sökt svaret på frågorna: Vad är hyllningskultur och hur tar den sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier idag? Hur kan hyllningskultur förstås ur ett sociologiskt perspektiv? Sammanlagt har material från 119 Instagraminlägg tillhörande 46 personer samlats in via snöbollsurval och bearbetats med hjälp av framinganalys. Detta har möjliggjort för en analys av hur hyllningskultur framställts. LÄS MER

 2. 2. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER

 3. 3. [Mat]Rätten att vara : en semiotisk analys av två av Coops reklamfilmer i kampanjen "Ekoeffekten"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Hejde Svedman; Hanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :fält; social differentiering; representation; ekologisk mat; matkonsumtion; stereotyper; symboliskt kapital; klass; Coop; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker stereotyper och framställningar i Coops kampanjfilmer “Ekoeffekten” och “Möt familjen Palmberg” från 2015. Huvudfrågan i frågeställningen lyder “Hur representeras och framställs matkonsumtion i relation till livsstil och klass i Coops reklamfilmer i kampanjen “Ekoeffekten”?”. LÄS MER

 4. 4. Medborgarens nyhetsagenda på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Joni Huttunen M.; [2013]
  Nyckelord :Sociala medier; Agenda-Setting; Gatekeeper; Habitus; Participatory journalism; medverkande journalism;

  Sammanfattning : Syfte: Att klargöra vad det finns för likheter hos de nyheter som publiceras av privatpersoner på sociala medier för att sedan plockas upp och bli till nyheter i de traditionella medierna.Metod: Kvalitativ forskning. LÄS MER

 5. 5. L'Oréal VS. Mary Kay : En kvalitativ studie om marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Johansson; Hanna Arvidsson; [2011]
  Nyckelord :varumärke; marknadsföringsstrategier; marknadsföringstrender; värderingar; kundrelationer; mätta på reklam;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga Mary Kays och L’Oréals marknadsföringsstrategier samt undersöka ifall de, av våra informanter, uppfattas i enlighet med företagens värderingar.Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer vid tre tillfällen med unga kvinnor i åldrarna 21-25 år. LÄS MER