Sökning: "sociala medier positiv påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden sociala medier positiv påverkan.

 1. 1. Influencers påverkan på marknadsföring : En kvalitativ studie om influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Megan Borghede Gordon; Tinfou Nadia; Julia Sahlin Lahti; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; sociala medier; image;

  Sammanfattning : Att företag använder sig av influencers i marknadsföringssyfte blir allt mer vanligt att se. Då dagens marknadsföring har blivit ett allt mer komplext arbete med både globalisering och digitalisering, måste företag nu komma på nya och intressanta sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till sina kunder och även för att hitta nya potentiella kunder. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediet Instagram och dess påverkan på välmående : En kvantitativ studie som undersöker hur Instagram påverkar studenters välmående utifrån social jämförelse och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ramstedt Julia; [2020]
  Nyckelord :well-being; health; social media; Instagram; social comparison; social support; välmående; hälsa; sociala medier; Instagram; social jämförelse; socialt stöd;

  Sammanfattning : Sociala medier används av miljarder människor världen över och har visat sig kunna påverka välmående. Studiens syfte var att ta reda på hur studenter upplever att Instagram påverkar deras välmående och hur detta kan kopplas till social jämförelse och socialt stöd. LÄS MER

 3. 3. Facebook som marknadsföring : En kvantitativ studie om hur marknadsföring på Facebook påverkar privata bostadsköpare inom Halmstadregionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Patrik Ölander; Niklas Cannon; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Marknadsföring; Påverkan; Facebook;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur kan marknadsföring via Facebook påverka privata bostadsköpare? På vilket vis kan Facebook vara ett gynnsamt, alternativt onödigt verktyg vid marknadsföring för en fastighetsmäklare? Hur kan trenden med marknadsföring via Facebook komma att utvecklas? Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur en fastighetsmäklares marknadsföring via sociala medier kan ha påverkan på privatpersoner vid köp av privata bostäder. Metod: Denna studie är utförd genom ett kvantitativt metodval och med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Jaget, miget och instaflödet : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan verka som ett identitetsfrämjande verktyg i undervisningen om identitet och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna-Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :identity; existential questions; social media; religious education; identity development; teacher; identitet; livsfrågor; sociala medier; religionskunskap; identitetsutveckling; lärare;

  Sammanfattning : Sociala medier har på flera sätt förändrat vårt sätt att umgås med varandra. Barn och ungdomar är idag stora konsumenter av sociala medier och detta har med stor sannolikhet påverkan på deras identitet och självbild. LÄS MER

 5. 5. Influencers bidrar med ouppnåeliga ideal : en kritiskt granskande kvalitativstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Ryrlén; Fanny Andreasson; Isabella Gunnarsson Fröstrup; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; generation Z; social media; purchase intention; self-image; Influencer marketing; generation Z; sociala medier; köpintention; självbild;

  Sammanfattning : Forskning visar att på grund av sociala mediers tillväxt har företag alltmer börjat synas på sociala medier i syfte att marknadsföra sina produkter genom så kallad influencer marketing. Tidigare forskning visar att sociala mediers utveckling i kombination med de ouppnåeliga idealen som influencers framställer har som konsekvens att många individers självkänsla och kroppsbild påverkas negativt. LÄS MER