Sökning: "sociala problem definition"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden sociala problem definition.

 1. 1. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andi Malm; Viktor Terje Stiefler; [2021]
  Nyckelord :Depression;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet viddepression eller depressiva symtom.Bakgrund : Depression är en både nationellt och globalt ökande problematik.Symtombild, sjuksköterskans roll, teoretiska perspektiv på motivation och hälsasamt definition av fysisk aktivitet presenteras. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i planeringsprocessen : En undersökning om synsätt och utrymme

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; planeringsprocess; marginalisering; synsätt; makt;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i strategisk fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2021. Hållbarhet diskuteras såväl globalt som lokalt och frågor om hållbar utveckling har fått allt mer uppmärksamhet senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2021]
  Nyckelord :KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Sammanfattning : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. LÄS MER

 5. 5. Mobbning: ett tidsbundet problem eller ett historiskt beteende? : En kvalitativ studie om mobbning i Videfors 1959-1969

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :David Björk; [2020]
  Nyckelord :mobbning; pennalism; heinemann; videfors;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om tendenserna utav mobbning förekom 1959–1969 i Videfors, som egentligen heter något annat, men av säkerhetsskäl fått ett fiktivt namn, för att kunna kartlägga och analysera mobbning ingen begreppet introducerades i det svenska språket. För att besvara syftet har mina frågor varit: Förekom dokumenterade händelser som kan tolkas som mobbning i Videfors 1959–1969? Vilka andra händelser dokumenterades i relation till fallen som kan tolkas som mobbning i Videfors mellan 1959–1969? Avgränsningarna gjordes på grunderna att inte uppleva en för stor förskjutning i sociala värderingar från 1970-talet då forskning kring mobbning tog fart och 1960-talet då min forskning tar plats samt bidrag till lokal forskning i Videfors. LÄS MER