Sökning: "sociala problem olika perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden sociala problem olika perspektiv.

 1. 1. Då, Idag och i Framtiden. WPR-analys om hur utrikespolitisk förändring återspeglas i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Eilertsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Sverige; WPR; Problemframställning; Social konstruktionism; Säkerhetspolisen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur utrikespolitisk förändring speglas i svenska myndigheters problemframställningar. Teori: Studien tar teoretiskt avstamp i social konstruktionism, vilket enligt Berger och Luckmann (1966) innebär att den förståelse vi har om sociala fenomen har vi skapat genom sociala interaktioner och processer. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om kooperativt lärandes effekter på elevernas matematiska problemlösningsförmåga och sociala samspel från F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fabio Maruotti; Victor Sand; [2023]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; matematikundervisning; problemlösning; socialt samspel; F-3;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vilka effekter kooperativt lärande kan ha på elevers problemlösningsförmåga i matematik och på elevernas sociala samspel i årskurs F-3. För att undersöka effekterna valde vi att utgå från lärarens perspektiv och genomförde semistrukturerade intervjuer med totalt sju lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ intervjustudie om gängproblematiken, med perspektiv från före detta gängmedlemmar : Jag ville bli bekräftad, jag ville bli älskad, jag ville bli fruktad för vem jag var. –Före detta gängmedlem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Järsenholt; Emelie Wallin; [2023]
  Nyckelord :Gang crime; masculinity; crime prevention work; status; power; Gängkriminalitet; manlighet; brottsförebyggande arbete; status; makt;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett växande problem som påverkar samhället negativt. Att förstå problematiken med gängkriminalitet och hur det ska förebyggas är svårt. Det behöver finnas tydliga vägar för hur problemet ska hanteras. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik läsförståelse : Framgångsrika lässtrategier i skolan och faktorer som påverkar läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsrik läsförståelse; läsning; läsundervisning; policy och textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska vad tidigare forskning säger om framgångsrik undervisning om lässtrategier och vilka problem som kan påverka denna undervisning. Genom en tematisk analys har tio vetenskapliga publikationer med både svenska och internationella perspektiv granskats. LÄS MER

 5. 5. Den mediala framställningen av Theodor Engström,Almedalsmördaren : En kritisk diskursanalys om hur Theodor Engström framställts i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mimmi Jansson; Malin Olsson; [2023]
  Nyckelord :Lone actor; terrorism; extremism; media coverage; press coverage; news media; stigmatization; mental illness;

  Sammanfattning : The threat of lone offenders is a growing problem in Sweden and the world. In this study, three major Swedish newspapers have been selected and analyzed based on their portrayal of a lone wolf perpetrator: Theodor Engström, the man behind the knife murder of the psychiatry coordinator Ing-Marie Wieselgren during the political week in Almedalen, 2022. LÄS MER