Sökning: "sociala rörelser i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden sociala rörelser i Sverige.

 1. 1. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 2. 2. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 3. 3. “Ursäkta ljudet men vi musikar” En studie av barns skapande av barndom med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Hansson; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barndom; Barndomssociologi; Barndomsgeografi; Förskola; Musiksociologi; Musicking;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera musikens betydelse för barns görande av sin egen barndom, där barn ses som sociala och kompetenta aktörer. Ur ett barndomssociologiskt och musicking perspektiv, analyserar vi vad som sker i mötet mellan barn och musik i en förskolekontext där barn samspelar med andra. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap i gudstjänst : En etnografisk studie av gemenskapens betydelse i den svenskkyrkliga gudstjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Richard Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Gudstjänst; Social gemenskap; Svenska kyrkan; Etnografi; Symbolisk interaktionism; Emotioner;

  Sammanfattning : Det finns endast ett fåtal studier i Sverige som berör mellanmänskliga relationer i och kring svenskkyrkliga gudstjänster. Föreliggande studie intresserar sig därför på mänskliga relationer i gudstjänsten och hur de påverkar den. LÄS MER

 5. 5. #memetoo : en studie i vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Patrik Persson; Rezan Labady; [2018]
  Nyckelord :internetmemes; #metoo; #tystnadtagning; sociala medier; globalisering; aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : #metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop och skakat om samhället. LÄS MER