Sökning: "sociala rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden sociala rörelser.

 1. 1. THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX - En kvalitativ studie om hur icke-vita personer framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Husam Katileh; [2021-07-01]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; marginaliserade grupper; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelserrepresenterar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar dedominanta maktstrukturerna eller inteTeori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalysMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska kontonResultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ettobjekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individeroch då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar denmarginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. LÄS MER

 2. 2. Vi ger aldrig upp!...Eller varför ska vi kämpa? : En studie om medborgarnas drivkrafter för att ingå i samhällets motståndskraft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Lenngren; [2021]
  Nyckelord :motståndskraft; försvarsvilja; motståndsrörelser; resiliens; nyliberalism; totalförsvar;

  Sammanfattning : Sveriges säkerhetsstrategi baseras på en totalförsvarsprincip, vilket inom forskningen tillskrivits en nyliberalistisk styrmetod som skapar säkerhet genom att bygga ett resilient samhälle. Det resilienta samhället och totalförsvarsprincipen innebär att hela samhället involveras i skapandet av motståndskraft gentemot hot. LÄS MER

 3. 3. Avhoppet genom avhopparens ögon : En kvalitativ studie om hur avhoppsprocessen från nyreligiösa rörelser kan gå till

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anastasia Maziani; [2021]
  Nyckelord :avhopp; avhoppsprocess; självbiografier; Helene Ebaugh; Role Exit Theory; nyreligiösa rörelser; tvivel; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att först beskriva hur avhoppsprocessen kan gå till enligt Helen Ebaughs (1988) ”role-exit theory” och sedan identifiera och analysera de sociopsykologiska processer som verkar inom ramen för avhoppsprocessen. Det empiriska materialet som analyserades med hjälp av en kvalitativ insats var tre självbiografier av avhoppare från tre olika nyreligiösa rörelser. LÄS MER

 4. 4. Kvinnogruppen och Kvinnojouren i Luleå 1974–1985

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälleLuleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elzbieta Norberg; [2021]
  Nyckelord :kvinnligaktivism; kvinnligmobilisering; jämställdhet; sociala rörelser; resursmobiliseringsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt två kvinnoaktivistgrupper, Kvinnogruppen- och Kvinnojouren i Luleå. Syftet med uppsatsen är att skapa ny kunskap men framförallt öka medvetenhet om kvinnlig aktivism, mobilisering och kollektiva handlingar under perioden 1974–1985 i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. "Inget självspelande piano" : En inblick i hur strategisk HR kan verka inom organisatoriska sociala initiativ, nu och i framtiden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Caroline Duvefjärd; Rebecka Christenson; [2021]
  Nyckelord :HR; sociala initiativ; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Samhället ställer sociala krav på organisationer, och forskning visar på att HR kan spela en nyckelroll inom organisationens CSR-arbete. Studien syftar till att undersöka strategisk HR:s egna upplevelser och erfarenheter av organisatoriska sociala initiativ, samt att belysa HR:spotentiella påverkansmöjligheter inom organisatoriska sociala initiativ. LÄS MER