Sökning: "sociala regler"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden sociala regler.

 1. 1. Interaktion på digitala APT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Erika Bjurving; Linn Bergdahl; [2021-06-11]
  Nyckelord :Möten; Arbetsplatsträffar; Ledarskap; Interaktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: I uppsatsen, som utgår från skrivningen i proposition (1976/77:149), arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166), är syftet att undersöka om interaktionen på digitala APT överensstämmer med mötesformen APT:s målsättning. Studien undersöker den sociala processen på digitala arbetsplatsträffar genom att studera hur enhetschefer genom ledarstilar skapar interaktion på digitala APT. LÄS MER

 2. 2. “Man kan väldigt lätt tro att man är världens sämsta socialsekreterare” En kvalitativ studie om socialsekreterares känslor och tankar om yrkesrelaterade misstag inom social barnavård.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eliasson; Dorothea Harrison; [2021-05-26]
  Nyckelord :social barnvård; misstag; stöd; skam; granskning;

  Sammanfattning : Den sociala barnavården är en komplex praktik som kan påverka barn och familjers liv påavsevärda sätt. Risken för misstag är ständigt närvarande i det dagliga arbetet som är präglat avsvåra bedömningar gällande utredningar av familjer. Socialsekreteraren behöver beakta lagar ochregler samt klienters individuella behov. LÄS MER

 3. 3. Responsible Investing in Exchange-Traded Funds : An empirical analysis of information obstacles faced by retail investors

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Lisa Reich; Christian Sass; [2021]
  Nyckelord :Responsible investing; retail investor; exchange-traded fund; investment decision; ESG; investment obstacles; Ansvarsfull investering; privatinvesterare; börshandlad fond; investeringsbeslut; ESG; investeringshinder;

  Sammanfattning : In the context of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, the European Union has devised a sustainable finance strategy that relies on the engagement of both institutional and private investors in responsible investing to deliver on those goals. Several studies have found high interest in responsible investing among retail investors, but a relatively low engagement therein. LÄS MER

 4. 4. “Jag önskar att jag hade en bokhylla i bakgrunden så att jag såg smartare ut” : En socialpsykologisk studie om hur universitetsstudenter uttrycker sin identitet över Zoom och hur sociala interaktioner påverkas och förändras i digital undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Örner Lidberg; Ekstedt Mikaela; [2021]
  Nyckelord :digital undervisning; universitetsstudenter; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning, samt vilka hinder och möjligheter som finns i att uttrycka sin identitet som student över Zoom. Det empiriska materialet baseras på tolv semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet och grundar sig i en kvalitativ studie som utgår från en riktad innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Onboardingprocessen under Covid-19-pandemin : en kvalitativ fallstudie kring introduktionen av nyanställda på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Selma Bankel; Tove Rosengren; [2021]
  Nyckelord :onboarding; remote work; new employees; Covid-19; pandemic; organizational culture; socialization; onboarding; distansarbete; nyanställda; Covid-19; pandemi; organisationskultur; socialisering;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin har organisationer fått ändra sina arbetssätt och allt fler anställda har fått arbeta hemifrån. Detta innebär även att nyanställda påbörjar sin anställning och introduceras till organisationen på distans, dvs. de genomgår onboardingprocessen på distans. LÄS MER