Sökning: "sociala relationer inom skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden sociala relationer inom skolan.

 1. 1. ”Man kommer aldrig att kunna förändra ett barn,det enda vi kan förändra är allt det vi gör runtomkring det" : En studie om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Wiveus; Helena Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Proaktivt arbete; psykisk hälsa ohälsa; relationer; samverkan; salutogen;

  Sammanfattning : I både samhällsdebatten och i media har det uppmärksammats att den självrapporteradepsykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste åren. Enligt studiens tidigareforskning upplever många ungdomar att skolan är den största källan till stress. Många unga äroroliga över sina skolprestationer och sin framtid. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar om tur" : Hur logopeder inom hälso- och sjukvården upplever arbetet med barn i skolåldern med språkstörning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Lovisa Järnankar; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; school; Speech and Language Pathology; experiences; challenges; conditions; language intervention; Språkstörning; skola; logopedi; upplevelser; utmaningar; förutsättningar; språkliga insatser;

  Sammanfattning : I skolan ställs höga krav på språklig förmåga hos barn och för barn med språkstörning kan det innebära svårigheter att klara skolans kunskapskrav. En språkstörning kan också leda till svårigheter med sociala relationer och socioemotionell problematik till följd av den nedsatta språkliga förmågan. LÄS MER

 4. 4. "Startskott" : En kvalitativ fallstudie om medborgarmobilisering för ett tryggare Skarpnäck

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Grace Jobe; [2022]
  Nyckelord :Citizen mobilization; Social movement theory; Collective efficiency; Mobilization process; Social capital theory; Gun violence; Neighbourhood; Organisation; Medborgarmobilisering; Social rörelse; Kollektiv förmåga; Mobiliseringsprocess; Socialt kapital; Vapenvåld; Grannskap; Organisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om motiv som leder till att medborgare organiserar sig mot vapenvåld och för en tryggare ort, efter att en ung man i området skjutits till döds på öppen gata. Vidare var syftet att få en förståelse för hur de mobiliserande processerna tar sig uttryck i Skarpnäck. LÄS MER

 5. 5. Skolhund med nos för motivation : Hur kan elever i behov av särskilt stöd öka motivationen till lärande med hjälp av en hund som specialpedagogiskt verktyg? En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Verde; [2022]
  Nyckelord :hundassisterande pedagogik; motivation; oxytocin; anknytning; relationsskapande; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Att använda sig av och våga prova nya olika verktyg i den specialpedagogiska undervisningen är en viktig del i mötet med elever i behov av särskilt stöd. Ett verktyg som framför allt har använts internationellt under en längre tid är hundassisterande pedagogik. LÄS MER