Sökning: "sociala representationer"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden sociala representationer.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Rektorers perspektiv på inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Steijner Matilda; Matilda Steijner; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Fritidshem; Inkludering; Intellektuell funktionsvariant; Grundsärskolan;

  Sammanfattning : I Sverige strävar vi sedan ett tag tillbaka efter en skola för alla. Vad en skola för alla betyder är tolkningsbart och vad det innebär i praktiken beror på vem som tolkar. Det kanske mest diskuterade inom debatten är grundsärskoleelevernas plats i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Stereotyper och bedömningar : En kvantitativ vinjettstudie som undersöker om ADHD-diagnosen påverkar socialsekreterares förhandsbedömningar vid orosanmälningar som gäller unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emma Lundström; [2019]
  Nyckelord :ADHD; social workers; preliminary assessment; immediate protection assessment; social representations; stereotypes; quantitative study; vignette; ADHD; socialsekreterare; förhandsbedömning; omedelbar skyddsbedömning; sociala representationer; stereotyper; kvantitativ studie; vinjett;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. Hypotesen var att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. LÄS MER

 4. 4. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER

 5. 5. Att försöka undvika vi- och dem- tänkande och istället arbeta tillsammans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Persson; Marie Rapp Wastenson; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; Collaboration; Communication; Consensus; Holistic view; Norms; Social representations;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att välfärdstjänster som syftar till att ge stöd åt människor ofta ansvarar bara för en del av individens behov. Vilket innebär att det är vanligt att helhetssynen, vilken ser till samtliga komponenter som utgör en individs liv brister. LÄS MER