Sökning: "sociala ungdomar"

Visar resultat 11 - 15 av 999 uppsatser innehållade orden sociala ungdomar.

 1. 11. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 2. 12. Ungdomars upplevelser av sociala medier : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Liza Mitz Langton; Hanna Kåhre; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Det saknas kunskap om varför ohälsan ökar samt hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 3. 13. Sociala medier - en hjälpande eller stjälpande hand för ungdomar med psykisk ohälsa? : En kvalitativ studie med fokus på en behandlande personalens uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Josefine Blom; Andrea Granholm; [2020]
  Nyckelord :social media; adolescents; mental illness; treatment; sociala medier; ungdomar; psykisk ohälsa; behandling;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur ungdomar mellan 13 och 18 år med psykisk ohälsa påverkas av sociala medier utifrån samtalsbehandlande personals perspektiv, samt hur dessa kunskaper kan användas i behandlingsarbetet. Fyra behandlare har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 14. Fritidsgården : En möjlighet för att förebygga brottslighet hos unga personer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sali Mahdi; Ellie Makdissi; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgårdens personal; ungdomsbrottslighet; delaktighet; fritidsaktiviteter;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad kunskap om hur fritidsgårdens personal arbetar med att förebygga och minska ungdomsbrottslighet. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 15. Föräldrars upplevelse av att leva med barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Annica Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; child; parent’s experience; qualitative content analysis; resilience; empowerment; family-centered care; Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; barn; förälders upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; motståndskraft; resiliens; empowerment; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar. Funktionsnedsättningen påverkar barnet i både skola, sociala sammanhang och i familjelivet. Detta påverkar i sin tur föräldrars liv. LÄS MER