Sökning: "socialarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade ordet socialarbetare.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares upplevelse av sitt handlingsutrymme : - Att bedöma risk och behov för barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Stina Holmgren; Amanda Malmsten; [2022]
  Nyckelord :Social worker; assessments of risk and needs; interviews; street level-bureaucracy; Socialarbetare; risk- och behovsbedömning; intervjuer; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det forskning om socialsekreterares handlingsutrymme. Men det saknas forskning som besvarar frågan hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme givet de organisatoriska utmaningar som tidigare forskning belyser. LÄS MER

 4. 4. Det räcker inte med kompetens och vilja : En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Viktoria Karlberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; funktionsnedsättning; delaktighet; beslutsprocesser; socialt arbete;

  Sammanfattning : Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. LÄS MER

 5. 5. “...vi är verktygen för människor som är trasiga och därav måste verktygen också fungera …”: : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares känslohantering i arbetet medbarn som utsatts för traumatiska upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Rosén; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Emotional labor; social worker; trauma; emotion management; methods and strategies; Känsloarbete; socialarbetare; trauma; känslohantering; metoder och strategier;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand and investigate how social workers handle and cope with their emotional management in work with children who have been exposed to traumatic events. And to understand what kind of emotions that can arise before, during and after meetings with vulnerable children. LÄS MER