Sökning: "socialarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet socialarbetare.

 1. 1. Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Johansson; Katarina Baskarad; [2021-02-24]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stödbehov; stödinsatser; covid-19;

  Sammanfattning : Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. LÄS MER

 2. 2. "Dom bara tror att jag vill ta deras barn" : En hermeneutisk studie om socialtjänstens arbete med barn och unga 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ilona Braham; Zhiyan Javanmiri; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; Etiska dilemman; Professionell etik; Moral; Barnomsorg sociala tjänster; Omhändertagande av barn; Socialtjänsten; socialsekreterare; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterarnas upplevelser kring svåra beslut rörande barn och unga, i relation till den professionella etiken och personliga moralen. Ambitionen var att genom vår studie ge en ny kunskap och ökad förståelse kring socialsekreterarnas syn och upplevelser gällande den professionella etiken och personliga moralen vid beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 4. 4. Chefers och arbetsledares beskrivning av stress och copingstrategier bland socialsekreterare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Thilda Norlin; Ida Nyquist; [2021]
  Nyckelord :social workers; work-related stress; demands control; coping; social support; appraisal; socialsekreterare; arbetsrelaterad stress; krav och kontroll; coping; socialt stöd; utvärdering;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet ställer höga krav och medför ofta en hög arbetsbelastning,vilket kan leda till att socialarbetare säger upp sig. Studiens syfte är att få enförståelse för hur chefer och arbetsledare för socialsekreterare som arbetar medbarn eller missbruk erfar att socialsekreterare hanterar stress, faktorer som bidrartill stress och förutsättningar som kan reducera stress. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen numera inskriven i svensk lagstiftning: blir det någon skillnad? : En hermeneutisk studie om att förstå barns rättighet att komma till tals

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Barnabas Udin; Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Barnkonvention; delaktighet; barn; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den 12:e artikeln i barnkonventionen består i att barn har rätt att delta i ämne som rör de med hänsyn till barnets åsikter, utifrån dennes ålder och mognad. I artikeln beskrivs även att barn har rätt att uttrycka sig i frågor som gäller dem. Året är 2020, barnkonvention blir lag i Sverige redan i januari. LÄS MER