Sökning: "socialförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade ordet socialförsäkring.

 1. 1. Bidragsbrott ur ett kontrollperspektiv : En studie om försäkringsutredares erfarenheter och uppfattningar av myndigheternas förmåga att motverka bidragsbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elias Grabka; [2019]
  Nyckelord :Bidragsbrott; Bidragsfusk; Socialförsäkring; Försäkringskassan; Kontrollutredare; Polisen;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustudie med kontrollutredare på Försäkringskassan. Studien utgår från det förslag en statlig utredning lägger fram att flytta över ansvaret för utredning av bidragsbrott från Polisen till Försäkringskassan. LÄS MER

 2. 2. May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Eriksson Göbel; [2017]
  Nyckelord :negativ rättskraft en. double jeopardy or legal force or negative legal force ; rättskraftsfaktorer en. legal force facotrs or negative legal force factors ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsbeslut en. administrative decisions ; förvaltningsdom en. ; förvaltningsprocess en. administrative proceeding ; förvaltningsprocessens karaktär en. the administrative proceeding character ; Högsta förvaltningsdomstolen; förvaltningsrätten; kammarrätten; socialförsäkring en. social insurance .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Joel Economou; Anna Sundberg; [2015]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetsterapeut; arbetsförmågebedömning; socialförsäkring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att mäta och bedöma en persons arbetsförmåga är centralt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsförmågebedömningar uförs ofta av arbetsterapeuter. LÄS MER

 4. 4. Utan namn är sjukdomen hemlös - En diskursanalys om framställan av symtomdiagnoser i rättsliga dokument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Larsson; Fanny Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Symptom diagnosis; depiction; standard; standard-setting; sickness insurance system; alienation; stigma; versatile; ambiguous; diffused; symtomdiagnos; diskursanalys; socialkonstruktivsm; normbildning; stigmatisering; socialförsäkring; sjukförsäkring; rättsliga dokument; proposition; SOU; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how symptom diagnosis are depicted and defined in different legal documents through a social constructionism point of view, with the help of a discourse analysis. The study also examined the standards that can be created with regards to symptom diagnosis and illustrates the different values that can contribute or counteract the creating of stigma. LÄS MER

 5. 5. Värdering av medicinsk bevisning i försäkringsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Bylund; [2013]
  Nyckelord :processrätt; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; försäkring; socialförsäkring; medicin; sjukförsäkring; arbetsskadeförsäkring; läkarintyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER