Sökning: "socialförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 640 uppsatser innehållade ordet socialförsäkring.

 1. 1. Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet? : En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ely Strömberg; Theresia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Kognitivt välmående; Välfärdsstater; Korpi och Palme; Omfördelningsparadoxen; Socialförsäkring;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. LÄS MER

 2. 2. Bidragsbrott ur ett kontrollperspektiv : En studie om försäkringsutredares erfarenheter och uppfattningar av myndigheternas förmåga att motverka bidragsbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elias Grabka; [2019]
  Nyckelord :Bidragsbrott; Bidragsfusk; Socialförsäkring; Försäkringskassan; Kontrollutredare; Polisen;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustudie med kontrollutredare på Försäkringskassan. Studien utgår från det förslag en statlig utredning lägger fram att flytta över ansvaret för utredning av bidragsbrott från Polisen till Försäkringskassan. LÄS MER

 3. 3. Den dubbla bördan : Om hur personer sjukskrivna för utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicklas Rahmner; [2019]
  Nyckelord :Sick leave; Burnout; Social insurance; The Swedish Social Insurance Agency; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialförsäkring; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i samhället och så även sjukskrivningar med anledning av detta. För den som drabbats av utmattningssyndrom väntar oftast en lång rehabilitering, där kontakt med olika instanser förekommer. LÄS MER

 4. 4. May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Eriksson Göbel; [2017]
  Nyckelord :negativ rättskraft en. double jeopardy or legal force or negative legal force ; rättskraftsfaktorer en. legal force facotrs or negative legal force factors ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsbeslut en. administrative decisions ; förvaltningsdom en. ; förvaltningsprocess en. administrative proceeding ; förvaltningsprocessens karaktär en. the administrative proceeding character ; Högsta förvaltningsdomstolen; förvaltningsrätten; kammarrätten; socialförsäkring en. social insurance .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Joel Economou; Anna Sundberg; [2015]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetsterapeut; arbetsförmågebedömning; socialförsäkring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att mäta och bedöma en persons arbetsförmåga är centralt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsförmågebedömningar uförs ofta av arbetsterapeuter. LÄS MER