Sökning: "socialförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet socialförvaltning.

 1. 1. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Släcka bränder och tända gnistor. : Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annika Niklasson; Tove Jais Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; EHT; förebygga; hälsofrämja; KASAM; patogent perspektiv; ramfaktorteori; rektor; salutogent perspektiv; samverka; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Introduktion för nyanställda. : - En studie om timvikarieri äldreomsorgens särskilda boenden inom Kalix Kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Hjärtström; [2018]
  Nyckelord :Introduktion; Introduktionsplan; Nyanställningar; Onboardning; Offentlig verksamhet; Särskilda boenden; Timanställning; Psykiskakontrakt; Krav-Kontroll och Stödmodellen.;

  Sammanfattning : Denna studie är utförd på uppdrag av Kalix kommun och deras socialförvaltning för att kartlägga hur introduktionen går till i dagsläget och vad som skulle kunna ändras inom denna på de särskilda boendena (SÄBO) inom kommunen. Introduktion är något som sker inom alla organisationer, dock mer eller mindre medvetet. LÄS MER

 4. 4. Inköp alternativt egen regi av tjänster inom sektorn för vård och omsorg : För att uppnå kostnadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Julia Castell; Sarah Abdulqader; [2017]
  Nyckelord :Service purchasing; service in-house; quality; cost; cost-effectiveness; care and welfare sector; Inköpt tjänst; tjänst i egen regi; kvalitet; kostnad; kostnadseffektivitet; sektorn för vård och omsorg;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att undersöka hur kvalitet inom sektorn för vård och omsorg påverkas av tjänsteköp jämfört med tjänst i egen regi för att uppnå hög kostnadseffektivitet. För att besvara syftet kommer nedanstående frågeställningar att besvaras: -          Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid tjänsteköp respektive tjänst i egen regi inom sektorn för vård och omsorg? -          Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet inom sektorn för vård och omsorg? Metod - För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte skapades ett teoretiskt ramverk genom litteraturgenomgång och en fallstudie genomfördes på Nässjö Socialförvaltning där datainsamling skedde genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmetodik för kvalitetsutveckling : Tillämpad i utvecklingsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Tina Larssen; [2017]
  Nyckelord :Continues improvements; lead change; learning organisation; quality development; hörnstensmodellen; PDSA; Ständig förbättring; lärande organisation;

  Sammanfattning : In organisations today, it has become more important to work with quality development, to be able to handle and meet the rapid changes in the society. For this report, a case study has been done on a unit that works with development and administration for a Social administration, to see how they work with quality development today, and how it can be improved. LÄS MER