Sökning: "socialisation i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden socialisation i skolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En studie om uppfattningar av undervisning uttryckta av förskolans lärare.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Janina Carlén; [2020]
  Nyckelord :förskola; undervisning; utbildning; reviderad läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur lärare i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien syftar även till att undersöka hur lärare ser på sin egen roll i undervisningen samt om lärarna uppfattar att begreppet undervisning kan bidra till förskolans utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapsundervisningens betydelse för åtta högstadieelevers politiska och samhälleliga engagemang och deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Larsen; [2019]
  Nyckelord :politisk socialisation; samhällskunskap; demokratiperspektiv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det finns en vilja från samhällets institutioner att det politiska engagemanget i Sverige ska öka och att detta engagemang, och i förlängningen inflytande, ska vara mer jämlikt fördelat med avseende på kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status och så vidare. Ett jämlikt inflytande kräver att alla ges samma förutsättningar för att engagera sig och i det avseendet kan skolan sägas ha en viktig roll att spela. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av en skolas brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie av skillnader och likheter i elevers erfarenheter av en skolas brottsförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Slava Fransi; Nathalie Kinaji; [2019]
  Nyckelord :Skola; socialisation; brottsförebyggande arbete; utanförskap; Hirschis teori om sociala band; anknytning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur elever som har gått på samma högstadieskola upplever skolans brottsförebyggande arbete. Studiens deltagare är unga vuxna som relativt nyligen avslutat sin skolgång. Ett antal av de intervjuade har själva begått brott. LÄS MER