Sökning: "socialisation i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden socialisation i skolan.

 1. 1. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapsundervisningens betydelse för åtta högstadieelevers politiska och samhälleliga engagemang och deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Larsen; [2019]
  Nyckelord :politisk socialisation; samhällskunskap; demokratiperspektiv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det finns en vilja från samhällets institutioner att det politiska engagemanget i Sverige ska öka och att detta engagemang, och i förlängningen inflytande, ska vara mer jämlikt fördelat med avseende på kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status och så vidare. Ett jämlikt inflytande kräver att alla ges samma förutsättningar för att engagera sig och i det avseendet kan skolan sägas ha en viktig roll att spela. LÄS MER

 3. 3. Elevers förhållningssätt till pennan och datorn som skrivverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mari Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Artefakter; digitalisering; förhållningssätt; lärande; skrivverktyg; socialisation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med mitt examensarbete är att få en förståelse för hur elever förhåller sig till skrivverktygen pennan och datorn. I samhället och i skolan pågår en digitalisering där vi allt mer använder oss av digitala hjälpmedel. Datorer, skrivplattor och mobiler har en självklar plats i vår vardag. LÄS MER

 4. 4. Datorspel: ”Ett modernt kulturarv”? – datorspelens plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Hansson; Mirelle Jarltoft; [2018]
  Nyckelord :affinity groups; artefakt; datorspel; den närmaste utvecklingszonen; det vidgade textbegreppet; litteracitet; motivation; primär socialisation; sekundär socialisation; spellitteracitet; digital litteracitet;

  Sammanfattning : Olika former av digitala medier är något som får allt större plats både i samhället och i skolan. I detta arbete har vi därför undersökt datorspelens pedagogiska möjligheter för kunskaps-utveckling utifrån de didaktiska frågorna i svenskämnet på en gymnasieskola med en utpräglad datorspelsprofil. LÄS MER

 5. 5. Främlingsfientliga åsikter bland elever : En intervjustudie om religionslärares arbetsstrategier för att motverka främlingsfientlghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Petersson Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien ämnar undersöka hur lärare i ämnet religionskunskap arbetar mot främlingsfientlighet, hur dem ser på religionskunskapen som medel i detta arbete samt att undersöka vad lärarna har för erfarenheter av främlingsfientlighet inom ramen för skolan. Metod Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där jag intervjuat fem gymnasielärare i ämnet religionskunskap. LÄS MER