Sökning: "socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet socialisation.

 1. 1. National Security Act : Authoritarian legacies in South Korea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Fast; [2019]
  Nyckelord :Censorship; South Korea; Authoritarian regime; Political socialisation;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the correlation between regime socialisation and censorship support in South Korea. The National Security Act is a policy that has been active in the country mentioned, since the 1950’s and restricts the freedom of speech. LÄS MER

 2. 2. VETTIGA, MANIPULERANDE OCH YTLIGA YOUTUBERS - En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Molly Bergvall; Linnea Hjärn; Olivia Pernefors; [2018-09-12]
  Nyckelord :Youtube; youtubers; influencers; unga; påverkan; identitet; attityder; värderingar.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur unga uppfattar influencerspå Youtube.Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning omopinionsbildning, parasociala interaktioner/relationer, socialisation, identitet ochidentifikation samt tredjepersonseffekten. LÄS MER

 3. 3. "En tyst revolution" : Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Kajsa Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; perspektiv; ämnesplan; identitet; problematisering; tankeredskap; genusperspektiv; subjektifikation; emancipation;

  Sammanfattning : According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. LÄS MER

 4. 4. "Bolagets bästa, och sånt" : En fallstudie kring kommunala bolagsstyrelseledamöter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Lonnakko; [2018]
  Nyckelord :kommunala bolag; lämpligt beteende; politikerroll; styrelseledamöter;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur politikerna i bolagsstyrelserna för Bostaden och Umeå Energi ser på sin roll i styrelsen, styrelsens roll samt bolagets roll. Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiri från åtta respondenter, fyra styrelseledamöter från varje bolag. LÄS MER

 5. 5. Femårskör och skolövergång - Femårskör som förberedelseaktivitet inför skolstarten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Chalink Ahmed; Riina Björkdahl; [2018]
  Nyckelord :femårskör; gemenskap; gemensam sång; rytmik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Övergången från förskolan till förskoleklass är ett stort steg till alla barn. Enligt Läroplanen är förskollärarnas uppdrag att förbereda barn inför skolstarten genom olika aktiviteter. LÄS MER