Sökning: "socialisationsagent"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet socialisationsagent.

 1. 1. "Man ramlar in i den man vill här, som man vill" : - En studie om hur den öppna förskolans personal uppfattar föräldrarnas behov avverksamheten samt sitt uppdrag somsocialisationsagenter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Rosén; [2016]
  Nyckelord :Öppna förskolan; socialisation; närsamhälle; föräldraskapande;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats redogör för en studie med syftet att synliggöra hur personal på den öppna förskolan uppfattar att verksamheten och deras arbetsuppgifter formas av det omgivande närsamhället och av de föräldrar som besöker verksamheten. Mer specifikt syftar studien till att belysa hur personalen upplever sin roll i de socialisationsprocesser som äger rum inom ramen för verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Hårda män i mörka kostymer : - En bildanalytisk studie med utgångspunkt i genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Francis Larsson; Johan Waldebrand; [2015]
  Nyckelord :gender; media; image analysis; gender system; socialization agent; reproduction factor; genus; media; bildanalys; genussystemet; socialisationsagent; reproduktionsfaktor;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how the media presents policymakers from a gender perspective. We have made an analysis on the basis of genderdichotomies. LÄS MER

 3. 3. "Varför läser vi bara gubbar?" : En kvalitativ studie om fyra lärares genusperspektiv i gymnasiets litterära kanonförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Lönnberg; [2012]
  Nyckelord :lärare gymnasiet genus kanon litteratururval svenskundervisning;

  Sammanfattning : Skolans roll som socialisationsagent är vida omtalad. I ett land som Sverige, där jämställdhet är ett högprioriterat område, borde verksamheten i skolan därför vara präglad av ett genusperspektiv. Gymnasieskolans styrdokument, i form av läroplaner samt kurs- och ämnesplaner, formulerar skolans värdegrund och strävansmål. LÄS MER

 4. 4. IDROTTSLEDARENS OCH IDROTTENS ROLL SOM SOCIALISATIONSAGENT FÖR BARN OCH UNGDOMAR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kenneth Larsson; [2010]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; idrott; socialisation; ledare; förebild; betydelse;

  Sammanfattning : Drygt 1,6 miljoner barn och ungdomar deltar i någon form av idrottslig verksamhet, man kan alltså påstå att idrotten, näst efter skolan, är vår största gemensamma socialisationsarena. Samtidigt så finns mycket lite forskat på vilken betydelse idrotten har och betydelsen av ledarna ur barnen och ungdomarnas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Företag formar konsumenter- En dramaturgisk tolkning av SAS Scandinavian Lounge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anja Trägårdh; Kristina Melander; David Chrisander; Jan-Henrik Larsson; [2002]
  Nyckelord :marknadsföringsperspektiv; socialisationsagent; teatermetafor; konsumenter; behov; lounge; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Företag och marknadsförare försöker finna konsumenters behov för att sedan tillfredställa dem, något som kan benämnas som det traditionella marknadsföringsperspektivet. Kritiska skolor mot detta traditionella synsätt hävdar att det är ett för smalt sätt att studera människor på. LÄS MER