Sökning: "socialisationsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet socialisationsteorin.

 1. 1. Värdegrundande fostran : En kvantitativ studie om värderingsskillnader mellan generationerna skolade under den svenska skolans läroplaner Lgr 80 och Lpo 94

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marcus Bergsten; Agnes Norman; [2018]
  Nyckelord :generationer; värderingar; läroplan;

  Sammanfattning : Studien undersöker om två närliggande generationer uppvisar tendenser till olika värderingar och om det går att se liknande tendenser i skillnader mellan de läroplaner som var aktuella då respektive generation gick i skolan. Ambitionen är inte att studera om värderingar formas i skolan eller hur stort inflytande skolan har på värderingsformande, utan ambitionen är att undersöka om det går att se liknande tendenser i värderingsskillnader uttryckta av generationerna och skillnader påvisade i läroplanerna. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna lärares upplevelser avförutsättningar för deras yrkesutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Sarling; Nadia Svensson; [2017]
  Nyckelord :kollegialt stöd; kommunikativa arenor; lärarutbildning; mentorskap; nyblivna lärare;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur lärare i grundskola uppfattar deras utvecklingsprocess under deras första tid i yrket, och vilka förutsättningar innan och under introduktionsperioden som upplevs viktiga för deras yrkesutveckling. Studien genomfördes både i Stockholm och på Åland och inkluderade nio deltagare. LÄS MER

 3. 3. Kan det vara för evigt? : En kvalitativ studie av det ökade skilsmässotalets upplevda påverkan på individers attityd till långa parrelationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Åberg; Pernilla Åberg; [2015]
  Nyckelord :adult children; divorce; individualism; marriage; modernity; partner relationship; socialization; individualism; modernitet; parrelationer; skilsmässa; socialisation; unga vuxna; äktenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur individer upplever att det ökade skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd till långa parrelationer. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra unga vuxna kvinnor som delat med sig av tankar och känslor kring äktenskap, parrelationer och separationer. LÄS MER

 4. 4. Bland Vägval och Möjligheter : Ungdomar i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa om religiositet, identitet och trosbaserat samhällsengagemang i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lenita Törning; [2015]
  Nyckelord :unga muslimer; islam; Sverige; trosbaserat engagemang; narrativanalys; kontranarrativ;

  Sammanfattning : Den här studiens tar sin utgångspunkt i ett ökat intresse för unga muslimers trosbaserade samhällsengagemang i Sverige. Syftet är titta närmare på vad det är som gör att unga muslimer blivit intresserade av att bli engagerade i en trosbaserad samhällsorganisation och vilken betydelse engagemanget fyller för dem. LÄS MER

 5. 5. Varför studerar jag egentligen - en socialpsykologisk studie om studieval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Säde Vuorinen; Ida-Laura Saarela; [2012]
  Nyckelord :Studieval; Samhälle; Socialpsykologi; Självförverkligande; Identitet; Anpassning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om studieval. Studien baserar sig på tolv kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med förstaårsstudenter på Halmstad Högskola från utbildningsprogrammen Affärssystem inriktning företagsekonomi och Statsvetenskap inriktning politisk kommunikation. LÄS MER