Sökning: "socialiseringsteorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet socialiseringsteorin.

 1. 1. Betydelsen av utbildning för en jämställd fördelning av hushållsarbete : En kvantitativ studie på den relativa fördelningen av hushållsarbetet för samboende kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holst; Nilla Sparrborn; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt medvetande; Doing gender; hushållsarbete; jämställdhet; praktiskt medvetande; relativa resurser; socialisering; specialiseringsteorin; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa tiden i hushållsarbete för män och kvinnor i heterosexuella par samvarierar med båda parternas utbildningsnivå. Detta för att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män i par med olika kombinationer av utbildningsnivå fördelar hushållsarbetet i relation till sin partner. LÄS MER

 2. 2. Skiljer sig den ekonomiska avkastningen på utbildning beroende på klassbakgrund? Och i sådana fall hur? : En kvantitativ studie om hur individens ekonomiska avkastning beror på föräldrarnas klassbakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Almqvist; Emma Forslin; [2017]
  Nyckelord :Ekonomisk avkastning; klassbakgrund; utbildningsnivå; social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrars klassbakgrund påverkar barnens ekonomiska avkastning givet att individerna har samma utbildningsnivå. Datamaterial från Levnadsundersökningen (LNU) 2010 används för att genomföra en kvantitativ analys baserad på svar från 2574 respondenter. LÄS MER

 3. 3. En kallelse från Gud? : En studie om prästers och pastorers väg till religiositet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Karls; [2013]
  Nyckelord :Präst; Pastor; Religiositet; Religiös bakgrund; Socialisation; Deprivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka de faktorer som har format prästers och pastorers religiositet samt att testa om socialiseringsteorin och deprivationsteorin kan appliceras på studiens empiri. För att få svar på frågeställningarna har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i form av intervjuer med två pastorer och fyra präster. LÄS MER

 4. 4. Könsroller i hemmet : En kvalitativ studie om hemarbetsfördelning bland heterosexuella par i Sverige och Estland.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ilona Agnvik; [2012]
  Nyckelord :Hemarbetsfördelning; jämställdhet; kön; könsroller; Sverige; Estland; Sovjet;

  Sammanfattning : Numera har tvåförsörjarfamilj blivit norm i Europa. Kvinnornas allt högre förvärvsfrekvens har dock inte resulterat i motsvarande ökning av männens insatser i det obetalda arbetet hemma. LÄS MER