Sökning: "socialkonstruktivism i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivism i förskolan.

 1. 1. ”Så en viss bedömning gör man ju” : En kvalitativ studie om förskolepedagogers beskrivningar av komplexiteten kring att bedöma barns behov och anpassa förskoleverksamheten därefter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ida Johansson; Linnéa Widlund; [2018]
  Nyckelord :förskola; lärande; utveckling; behov; stimulans; bedömning; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar undervisning och förskoleverksamhet därefter. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tre fokusgruppssamtal med tre olika arbetslag. LÄS MER

 2. 2. Barnsyn och kvalitet i förskolor ur föräldrarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jecci Zhong; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet i förskolor; föräldrarnas perspektiv; barnsyn; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete baserat på enkätundersökning om hur föräldrar till barn i förskoleåldern uppfattar kvaliteten i den förskolan deras egen/egna barn befinner sig i. Genom att uppmärksamma hur konstruktioner av kvalitet framträder i föräldrars beskrivning kan även deras barnsyn utläsas. LÄS MER

 3. 3. “Det är inte så lätt, men man får tänka så” : En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Abrahamsen; Kajsa Melin; [2017]
  Nyckelord :gränsdragning; särskilt stöd; pedagogen; förskola; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Manliga pedagoger i förskolan : En kvalitativ studie om hur manliga pedagoger  känner sig bemötta av kollegor, barn och föräldrar. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Fröling; [2017]
  Nyckelord :Equality; Gender; pree-school; social constructivism; male educators; Jämlikhet; genus; förskola; socialkonstruktivism; manliga pedagoger.;

  Sammanfattning : This study investigates whether male workers at the preschool feel treated differently from their female colleagues. My theoretical perspectives are gender and social constructivist theories are used in this study. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare, förskolechefer och verksamhetschefer tolkar begreppet undervisning i förskolekontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Agneta Arnryd; Nauel Essarraj; [2017]
  Nyckelord :Teaching; learning; pre-school; pre-school teachers; pre-school managers; head of operations; social constructivism; Undervisning; lärande; förskola; förskollärare; förskolechefer; verksamhetschefer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : In 2011 pre-schools began reporting to the Education Department and were then subject to the school law. Pre-school’s entry into the school system meant that the concept of education became part of the pre-school’s activities. This is also to be implemented into the preschool curriculum. LÄS MER