Sökning: "socialkonstruktivism teori pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivism teori pedagogik.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 2. 2. Framgångar, hinder och samverkan i arbetet med nyanlända elever : En socialkonstruktivistisk analys av specialpedagogers berättelser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Karolina Henrixon; Emma Medegård; [2020]
  Nyckelord :Framgångar; frånvaro; gymnasieskolan; hinder; nyanlända; samverkan; socialkonstruktivism; specialpedagog.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera specialpedagogernas berättelser om framgångar, hinder och samverkan i arbetet med nyanlända elever för att skapa en större förståelse för arbetet med denna elevgrupp samt bidra till den kunskapsinsamling som behöver ske för att stärka nyanländas rätt till likvärdig utbildning. Studiens empiriska material är av kvalitativ karaktär och baseras på nio intervjuer med specialpedagoger som arbetar med nyanlända elever på gymnasieskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. SPRÅKUNDERVISNINGENS KULTURELLA KOLLISIONER En studie om undervisning i japanska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Shimizu; [2018-08-25]
  Nyckelord :kulturella kollisioner; normer; socialkonstruktivism; diskursanalys; kritiskpedagogik; problem-based learning;

  Sammanfattning : Syfte:De här studien behandlar frågor om kultur i språkundervisning. Specifikt studeras lärares upplevelser av sitt arbete med undervisning i japanska och de kollisioner, svårigheter de stöter på, och metoder de använder sig av. LÄS MER

 4. 4. Vi ska visa killarna och vara bra förebilder : Det sociala samspelet med fokus på etnicitet och genus mellan ensamkommande flyktingar och anställda på HVB hem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gunilla Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Etnicitet; Genus; Socialkonstruktivism; HVB-hem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-hem med ensamkommande flyktingungdomar och dess personal interagerar med varandra med fokus på genus och etnicitet. Detta undersöktes genom sex semistrukturerade intervjuer, tre med personal på HVB-hem med ensamkommande pojkar mellan 14-19 år, samt tre av pojkarna på de olika boendena. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens funktion i skolutveckling: Fyra exempel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pieter Verdoes; [2014-11-03]
  Nyckelord :specialpedagog; skolutveckling; handledning; mandat; socialkonstruktivism; rektor;

  Sammanfattning : Syfte: I föreliggande studie kommer specialpedagogen fokuseras med utgångspunkt i skollagen och examensförordningen. Studien ämnar undersöka om skolutveckling är en viktig funktion för specialpedagogen. Vad har fyra rektorer och fyra specialpedagoger att säga om det?Teori: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER