Sökning: "socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. Förskolepersonals perspektiv på användandet av TAKK i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hedblom; Junia Ohde; [2023]
  Nyckelord :ACC; preschool; communication; inclusion; dual-coding.; TAKK; förskola; kommunikation; inkludering; dual-coding.;

  Sammanfattning : Tecken som kommunikationsmedel i förskolan möjliggör inkludering av barn som av olika anledningar saknar eller har begränsad tillgång till verbal kommunikation. Tecken underlättar även och är ett stöd för barngruppen som helhet, även de barn som kan kommunicera verbalt. LÄS MER

 2. 2. Oj, Hur hittar du den här appen? : En kvalitativ studie om förskollärares förmåga att använda olika digitala appar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Heidi Ericsson; Anchalee Ullén; [2023]
  Nyckelord :Digitala app; digital kompetens; digitala verktyg; förskola; förskollärare; lärplatta; läroplan.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om personalen på förskolor har de kunskaper i olika digitala appar som behövs för att uppfylla läroplanens mål. Metoden som användes i studien är kvalitativ analys utifrån intervjuerna som utgjorts av totalt åtta förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. ”Gaming now officially a disease! Hide yo kids”. En netnografisk studie av Reddit-användares syn på gamingberoende och problematiskt spelande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Lundhgren; Jessica Gottfridsson; [2023]
  Nyckelord :gamingberoende; problematiskt spelande; Reddit; netnografi; socialkonstruktivism; sociala problem gaming addiction; problematic gaming; netnograpfy; social constructivism; social problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to illustrate the phenomena of gaming addiction and problematic gaming. In order to achieve this, we have examined how people on the internet forum Reddit comprehend gaming addiction and problematic gaming, and how they construct gaming as a social problem/nonproblem. LÄS MER

 4. 4. Framåt till dåtiden? : En jämförande undersökning av EU:s och USA:s kommunikation gentemot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Samuel Falk; [2023]
  Nyckelord :Kvalitativ idéanalys; Kvantitativ frekvensanalys; Jämförande studie; Teorikonsumerande; Internationella relationer; Internationell kommunikation; Liberalism; Realism; Socialkonstruktivism; Ryssland; EU; USA;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to explore if the communicative approach towards Russia, from the European Union and the United States has changed since the Russian invasion of Ukraine. To achieve this a comparative mixed method approach has been used, based on three theories of international relations: liberalism, realism and social constructivism. LÄS MER

 5. 5. Vad är sexualitet i socialt arbete? : En studie om hur sexualitet omnämns i artiklar från institutioner för Socialt arbete.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Holmberg; Vendela Henriksson; [2022]
  Nyckelord :socialt arbete; sexualitet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Genom en litteraturöversikt har den här studien undersökt vilka teman som förekommer i artiklar om sexualitet publicerade av institutioner i socialt arbete, hur sexualitet benämns i tidigare forskning. Det främsta temat som framkom var utsatthet och risker. LÄS MER