Sökning: "socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. Hotet från bönemattan : En kritisk diskursanalys av hur muslimer framställs i tre ledartexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Poppius; [2021]
  Nyckelord :Språklig diskriminering; kritisk diskursanalys; islam; orientalism; socialkonstruktivism; den ideologiska fyrkanten; islamofobi; rasism;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks språklig diskriminering av muslimer i tre dagstidningstexter.  Syftet är att undersöka om och hur diskriminering realiseras i texten på olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. ”Dom smittade varandra, dom smittade oss och vi smittade nog dom” : Barns utrymme och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Veronica Henriksson; Emma Anderson; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; det kompetenta barnet; förskola; inflytande; inkludering; pedagogisk dokumentation; pedagogiska relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka främjande och hindrande aspekter för varje barns utrymme och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Problemet som låg bakom studiens syfte var den svåra utmaningen för pedagoger att göra varje barn delaktig och synliggjord i arbetet med pedagogisk dokumentation, särskilt de barn som pedagogerna på något sätt utmanas av. LÄS MER

 3. 3. En studie om europeisk identitet : Utrikes- och säkerhetspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Donika Asllani; [2021]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; europeisk identitet; Norm; Aktör; demokrati; fred; socialkonstruktivism; rättsstat; respekt för mänskliga rättigheter; frihet; solidaritet;

  Sammanfattning : This study examines the European council and its connection to CFSP and the European identity. It will give a perspective of the change in common foreign-security policy from the Maastricht Treaty to the Lissabon treaty. LÄS MER

 4. 4. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER

 5. 5. ”PÅ ETT SÄTT SKA DET JU INTE VA SÅ KOMPLICERAT, AV NÅN ANLEDNING ÄR DET GANSKA KOMPLICERAT” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares hantering och upplevelse av att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Westerlund; Nora Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Orosanmäla; osäkerhet; beslut; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares bedömning om de ska anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa och vilka omständigheter som de tar hänsyn till vid beslutet samt deras upplevelse av beslutsprocessen.För att besvara syftet har studien genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER