Sökning: "socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. Allmän kunskap om det allmänt veterliga – en paradox?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Alfredsson; [2024-03-22]
  Nyckelord :Notoriska omständigheter; 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken; Rättssäkerhet; Socialkonstruktivism; Materiell processledning; Processrätt;

  Sammanfattning : Av 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken framgår att det inte krävs bevis för omständigheter som är allmänt veterliga. Med allmänt veterliga omständigheter åsyftas notorisk kunskap, det vill säga fakta och erfarenhetssatser som är allmänt kända. LÄS MER

 2. 2. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 3. 3. Man vill framåt men någonting bromsar in, det är som att cykla i en uppförsbacke. -En kvalitativ intervjustudie om hur några flickor och deras vårdnadshavare upplever vägen till ADHD-diagnos.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Réka Salat; Angela Jordenvall; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; flickor; vårdnadshavare; skolupplevelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om hur fyra flickor och deras vårdnadshavare upplever sina erfarenheter kring flickornas skoltid och hemsituation innan ADHD-diagnos ställts. Att leva med funktionsvariationen ADHD kan upplevas som både svårigheter och möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Glasbarns upplevelser : En narrativ analys om vuxnas berättelser om deras uppväxt med ett sjukt eller funktionsnedsatt syskon

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Evelina Pagoldh; Karin Olsson; [2024]
  Nyckelord :Glass children; Lived experiences; Narrative analysis; Normalization; Identity; Glasbarn; levda erfarenheter; narrativ analys; normalisering; identitet.;

  Sammanfattning : Genom narrativ analys av fyra berättelser undersöker denna studie så kallade glasbarns levda erfarenheter av deras uppväxt med deras syskon. Syftet med studien är att vidga förståelsen av hur barn påverkas av att växa upp med ett syskon med omfattande vårdbehov orsakat av funktionsnedsättning eller sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Kvinna eller man, spelar det någon roll? : En kritisk diskursanalys av språkliga genuskonstruktioner i LVM-domar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Petersson; Josefina Karlsson; [2024]
  Nyckelord :LVM; gender; gender perspective; conceptions of gender; women and men; social work; administrative court; application of the law; abuse; critical discourse analysis; social constructivism; LVM; genus; genusperspektiv; genusföreställningar; kvinnor och män; socialt arbete; förvaltningsrätten; rättstillämpning; missbruk; kritisk diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how conceptions of gender are expressed in the construction of women and men in judgments on the Care of Substance Abusers (Special Provisions) Act (LVM). According to Swedish law everyone must be treated equally, regardless of gender. LÄS MER