Sökning: "socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER

 2. 2. Nyfikna pedagogers möten mednaturvetenskapliga fenomen : En kvalitativ studie om pedagogisk innehållskompetenssom förutsättning för undervisning i naturvetenskap iförskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Svan; Anette Hermansson; [2021]
  Nyckelord :CoRe; didaktisk kunskap; erfarenheter; naturvetenskap; PCK; socialkonstruktivism; utomhusmiljö; ämneskunskap.;

  Sammanfattning : Forskning visar att undervisning av naturvetenskap i förskolans utemiljö främst innefattar ämnetbiologi men däremot förekommer inte kemi och fysik i samma utsträckning, vilket kan bero påbristande självförtroende och otillräcklig kunskap. Det är viktigt att barn redan i förskolan får mötade naturvetenskapliga ämnena och pedagogers PCK är en grundläggande faktor för barns utvecklingoch lärande. LÄS MER

 3. 3. Mellan raderna och i orden om utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ellerstrand Törnwall; [2021]
  Nyckelord :burnout; media; social constructivism; cause; expression; solution; utbrändhet; utmattningssyndrom; dagspress; socialkonstruktivism; orsak; uttryck; lösning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur fenomenet utbrändhet framställs i media. Studien utgår ifrån två svenska tidningar där urvalet gjorts utifrån frågeställningarna om orsak, uttryck samt lösningar. Studien har begränsats med ett fokus på arbetstagare inom människovårdande yrken. Den valda metoden var en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares bemötande med barn med funktionsvariationer: ur ett lyssnande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Chatrine Qvick; [2021]
  Nyckelord :attitude; children with functional variations; democracy; listening; social constructionism; barn med funktionsvariationer; demokrati; förhållningssätt; lyssnande; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to, based on preschool teachers' talk about listening to children with functional variations, contribute knowledge about what conditions preschool teachers feel they have in relation to working with children with functional variations and how preschool teachers feel that they create adequate conditions for children with functional variations.  Listening means being sensitive to the children's own initiatives and their way of understanding the world (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av sekundärt trauma : En tematisk innehållsanalys av hur begreppet sekundärt trauma konstrueras i populärvetenskaplig litteratur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sarah Johansson; Marie Larsson; [2021]
  Nyckelord :secondary trauma; social work; social worker; social constructivism; thematic content analysis; trauma-related work; sekundärt trauma; socialt arbete; socialarbetare; socialkonstruktivism; tematisk textanalys; trauma relaterat arbete;

  Sammanfattning : Socialarbetare verkar i en arbetsmiljö där de regelbundet utsätts för andra människors trauma och lidande. Det är svårt för den professionella att förbli oberörd i mötet med andras lidande och en specifik efterföljd av detta benämns som sekundärt trauma. LÄS MER