Sökning: "socialkonstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktivism.

 1. 1. En studie om europeisk identitet : Utrikes- och säkerhetspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Donika Asllani; [2021]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; europeisk identitet; Norm; Aktör; demokrati; fred; socialkonstruktivism; rättsstat; respekt för mänskliga rättigheter; frihet; solidaritet;

  Sammanfattning : This study examines the European council and its connection to CFSP and the European identity. It will give a perspective of the change in common foreign-security policy from the Maastricht Treaty to the Lissabon treaty. LÄS MER

 2. 2. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER

 3. 3. ”PÅ ETT SÄTT SKA DET JU INTE VA SÅ KOMPLICERAT, AV NÅN ANLEDNING ÄR DET GANSKA KOMPLICERAT” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares hantering och upplevelse av att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Westerlund; Nora Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Orosanmäla; osäkerhet; beslut; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares bedömning om de ska anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa och vilka omständigheter som de tar hänsyn till vid beslutet samt deras upplevelse av beslutsprocessen.För att besvara syftet har studien genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Vad är det egentligen det står? : En granskning av hur kön skrivs i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Simone Bergfalk; [2021]
  Nyckelord :Kön; Normer; Bilderböcker; Kritisk diskursanalys; Socialkonstruktivism; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en allmän uppfattning att det gör våra barn gott att vi läser för dem. Att läsa bygger ett brett ordförråd och skapar en möjlighet att för barnet att lära sig saker om världen och samhället. Det ordas dock inte så mycket om vilken värld och vilket samhälle barnet får lära sig om i bilderböcker. LÄS MER

 5. 5. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER