Sökning: "socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet socialpedagogik.

 1. 1. Elevers familjehemlighet : skolors elevhälsoteams delaktighetsfrämjande arbete kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Nathalie Kind; Caroline Winge; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; delaktighet; samverkan; stödinsatser; individanpassat;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer anses som ett dolt och komplicerat samhällsproblem, där inte enbart den utsatta påverkas av våldet utan likaså de som bevittnar det. Genom att barn och unga som upplever föräldrars våld gentemot varandra kan negativa konsekvenser uttryckas i olika miljöer. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många” : Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Hanna Bjälestig; Madelen Jahr; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; gemenskap; särskilt boende; äldre; aktivitetsteorin; teorin om gerotranscendens.;

  Sammanfattning : Ensamhet är ett fenomen som är lika utbrett inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Med ensamhet följer negativa hälsorisker lika stora som att vara missbrukare. LÄS MER

 3. 3. Existentiell mening : och dess relevans för det sociala och socialpedagogiska arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :David Andersson; Elin Smeds; [2019]
  Nyckelord :Existentiell; Existentiell mening; Socialpedagogik; Socialt arbete och Diakoni;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att mot bakgrund av Viktor Frankls teori kring existentiell mening undersöka diakoners erfarenheter av hur människor de möter upplever existentiell mening samt på vilket sätt existentiell mening kan relateras till det socialpedagogiska fältet. Detta eftersom vi under vår utbildning samt i yrkeserfarenheter från fältet upplevt att det existentiella perspektivet saknats. LÄS MER

 4. 4. "Vi sitter med experterna – Det är barnen själva som har kunskapen" : Stödgruppledares uppfattningar och erfarenheter kring barns delaktighet ochaktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Viktor Olofsson; Mathias Thelén; [2019]
  Nyckelord :Aktörskap; delaktighet; KASAM; gruppverksamhet; barn; professionella; psykisk ohälsa; missbruk;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgår från professionella stödgruppsledare tankar och erfarenheter av begreppen delaktighet och aktörskap i gruppverksamheter som är riktade mot barn och ungdomar vars föräldrar lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Arbetet utgår även ifrån hur de professionella kan möjliggöra och utveckla ett eget aktörskap och delaktighet för barnen. LÄS MER

 5. 5. Vad och vilka har betydelse? : en studie om att sluta med kriminalitet och bli drogfri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Chorin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :missbruk; kriminalitet; identitet; socialt umgänge; behandling; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att besvara vad det är som kan få en livsstilskriminell att sluta med kriminalitet och bli drogfri. Vidare vilken betydelse närstående och socialt umgänge kan spela för att detta ska ske samt vilken påverkan relationer i behandling kan ha på behandlingsresultatet. LÄS MER