Sökning: "socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet socialpedagogik.

 1. 1. “Man ska vara nästan som en familjemedlem, fast inte som en familjemedlem” : Upplevelsen av att som förskolepedagog finnas där för barn som lever i utsatt hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madelene Kjellman; Caroline Petersson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskolepedagog; Utsatt hemmiljö; Anknytning; Göra skillnad;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen lyfter förskolan och dess pedagoger som en skyddande faktor och en viktig arena i att upptäcka barn i utsatt hemmiljö. Forskning inom området tenderar att fokusera på anmälningsplikten och förskolepedagogernas upplevelse gentemot deras arbete med utsatta barn ter sig relativt outforskat. LÄS MER

 2. 2. ''Det är som att de lever dubbla liv'' : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund, i särskilt utsatta områden. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jasmin Zandi; Jehona Beqiri; [2021]
  Nyckelord :mellanförskap; socialpedagogik; segregering; integration; identitetsutveckling;

  Sammanfattning : Här nedan presenteras en studie med en kvalitativ ansats och hermeneutisk-fenomenologisk vetenskapstratidion där vi använt en metod med semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att belysa socialpedagogers upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgund, i särksilt utsatta områden. LÄS MER

 3. 3. Vad är det egentligen det står? : En granskning av hur kön skrivs i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Simone Bergfalk; [2021]
  Nyckelord :Kön; Normer; Bilderböcker; Kritisk diskursanalys; Socialkonstruktivism; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en allmän uppfattning att det gör våra barn gott att vi läser för dem. Att läsa bygger ett brett ordförråd och skapar en möjlighet att för barnet att lära sig saker om världen och samhället. Det ordas dock inte så mycket om vilken värld och vilket samhälle barnet får lära sig om i bilderböcker. LÄS MER

 4. 4. Hur kan musik bli ett verktyg i socialt arbete? : Exempel från personal på dagliga verksamheter i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Music interventions; music therapy; relationships; social work; social pedagogy; social inclusion; Well-being; Inkludering; Musik; Musikterapi; Socialt arbete; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Music is universal and appreciated by many, yet it is rarely spoken of in the context of social work. The extent to which music is used in social work in Sweden is not clear, as there is not much research in the area. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens arbete med digitala möten i barn -och unga ärenden : möjligheter och hinder för ökad delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Nidas Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Digital meetings; participation; social services; children and young people; digitization; digital technology; Digitala möten; delaktighet; socialtjänst; barn och unga; digitalisering; digital teknik;

  Sammanfattning : I spåren av covid-19 har många svenska verksamheter ställt om och vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen mellan människor. Människors situation och livsvillkor har under en kort period förändrats och det är något oklart hur detta påverkar den psykosociala hälsan över längre tid. LÄS MER