Sökning: "socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet socialpedagogik.

 1. 1. Hur framställs autistiska personer i kurslitteratur för blivande socialpedagoger? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Julia-Desirée Ohvanainen Törnkvist; [2021]
  Nyckelord :Autism; Kritisk diskursanalys; Kurslitteratur; Språk och makt; Funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur autistiska personer framställs i kurslitteratur för blivande socialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studiens metodologiska utgångspunkt var Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och studiens teoretiska utgångspunkt var socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. "Relation går före metod" : En kvalitativ analys av professionella aktörers berättelser om substitutionsbehandling i relation till framgång och hinder vid det praktiska arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annie Atnarsson; Emma Sandström; [2021]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Bemötande; Sjuksköterskor; Behandling; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att uppnå en ny kunskap om professionella aktörers berättelser om substitutionsbehandling i relation till framgång och hinder vid det praktiska arbetet. Studiens teoretiska utgångspunkt är relationellt perspektiv, då relationen i ett människovårdande yrke är av stor betydelse för ett lyckat behandlingsresultat. LÄS MER

 3. 3. Från insikt till aktivt deltagande i samhället : En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Susanna Larsson; Ulrika Kragell; [2020]
  Nyckelord :Skolan som arena; gemenskaper; Jämlik stad; socialpedagogik; föräldrasamverkan; bildningsprocesser;

  Sammanfattning : Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. LÄS MER

 4. 4. "Man är olika liksom. Och man ska få ha rätt att få vara sig själv" : En narrativ studie om personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Victoria Åberg; Beatrice Önell; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk diagnos; ADHD; Identitet; Livshistoria; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur det är att leva med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur personer hanterar olika situationer i livet. Studien intresserar sig även för hur personernas identitet har skapats i samspel med andra. LÄS MER

 5. 5. "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll" : En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Engelbrektsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; skola; socialpedagogik; samarbete; föräldrar; bildning;

  Sammanfattning : Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. LÄS MER