Sökning: "socialpsykologi feminism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialpsykologi feminism.

 1. 1. Alltjämt i skuggan av mannen? : En genusbaserad diskursanalys av läromedlet Perspektiv på historien 1b

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Annika Strandman; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; genus; genustrappa; genuskontrakt; jämställdhet; kvinnohistoria;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en genusinriktad och diskursanalytisk studie som undersöker det nya läromedlet Perspektiv på historien 1b, (2011), som utkommit i samband med de nya kursplanerna i historia och läromedlet är specifikt gjord för kursen historia 1b. I studien analyseras om nämnda läromedel har ett genusperspektiv och om den nya kursplanen förespråkar ett sådant. LÄS MER

 2. 2. Skärningsytor mellan terapeutisk yrkesutövning och feministiska utgångspunkter : tretton svenska behandlares berättelser och brottningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Indra Windh; [2005]
  Nyckelord :psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; feminist therapy; forskningsperspektiv; yrkesroller; genus; könspsykologi; feministisk teori; feminism; psykoterapi; behandlingsmetoder; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats undersöker vilka möjliga betydelser och meningsinnebörder feministiska perspektiv kan ha för bedrivandet av psykoterapi. Utifrån en explorativ och förståelsegrundande ansats intervjuades 13 svenska behandlare med självidentifierade feministiska utgångspunkter om hur de ser på skärningsytorna mellan feminism och psykoterapi, sin yrkesroll, samt vilka konsekvenser deras feministiska perspektiv får i det praktiska behandlingsarbetet. LÄS MER