Sökning: "socialpsykologiska perspektivet lärare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden socialpsykologiska perspektivet lärare.

  1. 1. Har respekten försvunnit ur klassrummet? : En kvalitativ studie om elevers attityder gentemot lärare - sett ur ett lärarperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Jenny Strehlin; [2011]
    Nyckelord :Social interaktion; attityder; social psykologi; sociokulturellt perspektiv; kommunalisering; värdegrund; fostran;

    Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien var att med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt söka en förståelse av lärares syn på interaktionen elev- lärare. Fokus har vilat på attitydförändringar hos eleverna, under en 40 års period. LÄS MER