Sökning: "socialpsykologiska teorier adhd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialpsykologiska teorier adhd.

 1. 1. Att leva med ADHD : Med fokus på identitet, tillhörighet och stigma.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Terese Falkhäll; [2015]
  Nyckelord :identitet; tillhörighet; stigma; förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever att det är att leva med ADHD och hur de upplever att deras funktionsnedsättning har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och om tidpunkten för diagnostiseringen har påverkat deras identitet och upplevelser av tillhörighet. Jag vill även undersöka hur vanligt förekommande det är att dessa individer med ADHD någonsin har upplevt sig bli stigmatiserade av samhället på grund av sin diagnos. LÄS MER

 2. 2. "Har du damp eller?" : En studie av omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Filip Killander; Joel Davidsson; [2015]
  Nyckelord :ADHD; quality of life; alienation; deviant behavior; environmental influences; ADHD; livskvalitet; utanförskap; avvikande beteende; omgivningens påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvalitativa metoder undersöka omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet samt undersöka vilka faktorer som är av betydelse för den diagnostiserades välmående. Det material som presenteras har genererats utifrån elva kvalitativa intervjuer med individer som antingen är diagnostiserade med ADHD, lever i nära relation med en ADHD-diagnostiserad individ eller arbetar med ADHD. LÄS MER

 3. 3. Olika men ändå lika : En studie om en rektors roll som ledare för barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Grimstedt; [2013]
  Nyckelord :Principals in school; ADHD; Principals-teacher relationship; Organization; Leadership effects; changes; ADHD; ADHD ledarskap;

  Sammanfattning : I den Svenska skollagen står det ”lika skola för alla” stämmer det egentligen? Denna studie tar upp rektorers ledarroller för barn med ADHD. Har alla barn samma förutsättningar eller skiljer det sig åt? Vem är ansvarig för detta? Genom olika teorier samt tidigare forskning undersöker denna studie vad som skiljer  i ledarskapet för elever med ADHD. LÄS MER