Sökning: "socialpsykologiskt perspektiv psykisk ohälsa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden socialpsykologiskt perspektiv psykisk ohälsa.

 1. 1. Socialarbetares arbete med utövare av våld i nära relationer : En fenomenografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; perpetrators of violence; causes of the use of violence; perpetrators’ justification of violence; Våld i nära relation; våldsutövare; orsaker bakom våldsutövande; rättfärdigande av våldsutövande;

  Sammanfattning : In this phenomenographic study of social workers’ experiences regarding working with perpetrators of intimate partner violence (IPV), three focus areas were covered; causes of the use of violence in IPV relationships, effective strategies in the work with perpetrators of IPV, and the perpetrators’ justification of their use of violence in their intimate partner relationships. The experiences regarding causes of use of violence in intimate partner relationships comprised own experiences of abuse from IPV, mental health causes, toxic masculinity, and childhood negligence. LÄS MER

 2. 2. Nytillkomna vuxnas alkoholkonsumtion : En studie om sambandet mellan alkohol och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ylva Sjöblom; Simon Asplund; [2019]
  Nyckelord :Alkohol; psykisk ohälsa; nytillkomna vuxna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att både alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa är som mest utbrett hos unga människor. Trots att fenomenen korrelerar med varandra så är förklaringar på sambandet mellan dessa två en bristfällig resurs. Detta arbete belyser det samband som existerar mellan unga människors psykiska hälsa och alkoholkonsumtion. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om stress : En kvalitativ studie om stress, utbrändhet och narrativitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Wirsén; [2013]
  Nyckelord :Stress; Burnout; Mental health; Life stories; Interpretation; Stress; Utbrändhet; Psykisk ohälsa; Livsberättelser; Tolkning;

  Sammanfattning : Inom denna uppsats har jag studerat stressrelaterad psykisk ohälsa.Syftet med min uppsats var att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, försöka finna insikt och förståelse inför ett problem som kan orsaka både ekonomiskt och själsligt lidande för samhälle och individ. LÄS MER

 4. 4. Mellanmänskliga relationers inverkan på den psykiska hälsan : En kvalitativ studie i ett återhämtningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Nina Albertsson; [2011]
  Nyckelord :socialpsykologi; psykiskt hälsotillstånd; mellanmänskliga relationer; interaktionsritualer; emotionell energi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka och öka förståelsen för hur mellanmänskliga relationer inverkat och inverkar på den psykiska hälsan hos personer som under denna studies inledning var sjukskrivna för någon form av psykisk ohälsa. Samtliga informanter ingår i ett aktuellt treårigt projekt, vars syfte är att öka individens välbefinnande och som när denna studie inleddes pågått under cirka ett halvår. LÄS MER