Sökning: "socialsekreterare upplever"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden socialsekreterare upplever.

 1. 1. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER

 2. 2. Det tredelade föräldraskapet : En intervjustudie om samarbetet mellan socialtjänst, familjehem och föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Degerlund; Camilla Kloos; [2023]
  Nyckelord :familjehemsföräldrar; biologiska föräldrar; gräsrotsbyråkrati; relation; samarbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i familjehem så har socialtjänsten det övergripande ansvaret för att skapa bra samarbete mellan de tre parterna socialtjänst, familjehem och de biologiska föräldrarna. Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningar för det så kallade tre delade föräldraskapet utifrån socialsekreterarnas erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. "MAN VILL FINNAS DÄR FÖR KLIENTERNA, MAN VILL KUNNA GÖRA MYCKET, MEN MAN RÄCKER INTE TILL" : En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa hos socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hormez; Gabriella Markus; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; arbetsrelaterad stress; utbrändhet; arbetsmiljö; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Stress och psykisk ohälsa är något som de flesta människor någon gång i livet påträffar. Stress kan tolkas på olika sätt beroende på de sammanhang och situationer den enskilde befinner sig i. LÄS MER

 4. 4. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 5. 5. Bedöma omsorgsförmåga hos en förälder som använder våld mot barnets andra förälder : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sarah Teodorsson; [2023]
  Nyckelord :violence; caring ability; social service; child protection investigation; systematic assessment tools; våld; omsorgsförmåga; socialtjänst; barnavårdsutredning; systematiska verktyg;

  Sammanfattning : Barn som upplever våld mellan sina föräldrar är per definition utsatta för psykiskt våld. Det är socialnämndens uppdrag att utreda barnets situation där en del i utredningen är att se hur barnets föräldrar kan tillgodose barnets behov i den situation som föreligger, samt att erbjuda stöd. LÄS MER