Sökning: "socialsemiotiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden socialsemiotiskt perspektiv.

 1. 1. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Låg- och mellanstadielärares användning av tavlan vid matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Melissa Thom; Jaqueline Sving; [2022]
  Nyckelord :lärares ledarskap; tavlan; matematik; undervisning; semiotiska resurser; socialsemiotiskt perspektiv; enkät; visuellt stöd och arbetsminne;

  Sammanfattning : Den här studien introducerade lärares användning av tavlan vid matematikundervisning utifrån en kvalitativ ansats. Två huvudsakliga teman som genomsyrade studien var lärares ledarskap och tavlans innehåll. Studien berörde tidigare forskning kring framgångsfaktorer för elevernas lärande och arbetsminne. LÄS MER

 3. 3. En studie av grundskolelärares arbete med att synliggöra och kommunicera mål och kriterier till elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Fredrika Falk; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning kommunikation kriterier mål matematik;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har under flera år varit en metod som förespråkats i undervisning. En central del inom den formativa bedömningen handlar om att synliggöra mål och kriterier för eleverna. En del forskning hävdar att det krävs mer djupgående undersökningar om hur den formativa bedömningen fungerar i förhållande till varje ämne. LÄS MER

 4. 4. Tala är silver, bilder är guld : En socialsemiotisk studie om bildstöd och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) som multimodala och meningsskapande verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Eriksson; Maria Burlin; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; socialsemiotik; AKK; bildstöd; TAKK; kommunikation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att inventera och jämföra materialen bildstöd och TAKK som multimodala och inkluderande verktyg i förskolan samt att undersöka vilket meningsskapande materialet kan ge barn i förskolan. I studien har fotografier av bildstöd och TAKK insamlats och en tematisk analysmetod i kombination med ett socialsemiotiskt perspektiv har använts. LÄS MER

 5. 5. Får jag visa vad jag kan? : En multimodal textanalys av läromedel i årskurs 3 inom ämnet engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Izabella Ewertson; Tove Wegar; [2021]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; socialsemiotiskt perspektiv; lärande; multimodalitet; engelska; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns möjlighet till  interaktion mellan undervisningens deltagare i de undersökta läromedlen samt att undersöka relationen mellan verbal text och bild i de utvalda läromedlen. Studien är en multimodal textanalys med inslag av både kvantitativa och kvalitativa mått där fem läromedel i engelskämnet för årskurs tre har undersökts. LÄS MER