Sökning: "socialt arbete göteborg litteraturstudie"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden socialt arbete göteborg litteraturstudie.

 1. 1. Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering : Älvstadens värderos

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Bladby; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; socially sustainable urban planning; challenges social sustainability; tools social sustainability; social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; utmaningar social hållbarhet; verktyg social hållbarhet;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat att social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet som ekologiskoch ekonomisk hållbarhet vilket bland annat kan bero på att begreppet inte har en klar definitionoch att många dimensioner inkluderas. Trots det står den sociala dimensionen högt upp påagendan i Sverige och samhällsplaneringen anses vara en utav de processer som kan bidra till ettmer hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Grönområdens betydelse i den täta staden : en fallstudie av Rambergsstaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Emelié Carlsson; [2013]
  Nyckelord :grönstruktur; grönområde; grönyta; förtätning; utglesning; betydelse; värde; funktion;

  Sammanfattning : Förtätning är ett planeringsideal som i dag framhålls som en viktig hållbarhetsstrategi och som har växt sig allt starkare både internationellt och nationellt. Städernas tillväxt bidrar till att de urbana grönområdenas förutsättningar förändras och i många fall påverkar förtätningen centrala grönområden och grönytor vars kvaliteter och värden riskerar att gå förlorade vid exploatering. LÄS MER

 3. 3. Hemvårdsbidrag – ersättning eller erkännande? En kvalitativ studie om några biståndsbedömares syn på hemvårdsbidrag och ansvaret för äldres omsorg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Glader; Hannah Lindahl; [2008-01-07]
  Nyckelord :Äldreomsorg; anhörigstöd; ansvar; biståndsbedömare;

  Sammanfattning : Anhöriga bär en stor del av ansvaret för äldre men i olika lagar och riktlinjer diskuteras sällan anhörigas roll eller samhällets ansvar för anhöriga. Hemvårdsbidrag är ett kontantbidrag som ges av kommunen till en person i ordinärt boende för att betala en anhörig för utförd hjälp i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Om segregation i allmänhet och i Hjällbo i synnerhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingrid Brännström; Linda Hellner-Andersson; [2007-05-28]
  Nyckelord :segregation; Hjällbo; grannskapseffekter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att titta närmare på begreppet segregation och dess orsaker och konsekvenser. Vidare vill vi koppla det till ett områdesperspektiv där Hjällbo får stå som exempel. Frågeställningarna rör vad segregation är, vad den beror på, vad den kan få för konsekvenser och om den alltid är negativ. LÄS MER