Sökning: "socialt arbete klientarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialt arbete klientarbete.

 1. 1. "Det blir ju ett sämre socialt arbete" En intervjustudie om hur socialsekreterare uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar klientarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Nilsson; Sara Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Socialsekreterare; socialtjänst; personalomsättning; personalbrist; klientarbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare som utför myndighetsutövning inom socialtjänsten uppfattar att hög personalomsättning och personalbrist påverkar det administrativa klientarbetet och klientkontakten. För att besvara syftet genomfördes halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte vara duktig på allt" : - en kvalitativ studie av hur specialiserade organisationer och eventuell samverkan påverkar klientarbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Haraldsson; [2016]
  Nyckelord :specialization; cooperation; work with the client; complex needs; municipality; specialisering; samverkan; klientarbete; komplexa behov; kommun;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the experience of specialization and cooperation thru the perspectives of socialworkers and how it affects their work with the clients. The last 20 years, specialization has become more common in the municipalities, from 51% 1989 to 93% 2007. LÄS MER

 3. 3. Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Jakob Eriksson; Adelin Mara; [2014]
  Nyckelord :Addiction Severity Index ASI ; Follow-up; Evidence-based practice EBP ; Abuse and addiction treatment.; Addiction Severity Index ASI ; Uppföljning; Evidensbaserad praktik EBP ; Missbruks- och beroendevård.;

  Sammanfattning : Addiction Severity Index (ASI) är tänkt att användas både för klientarbete på individnivå och för forskning på gruppnivå. Denna studie undersöker i vilken omfattning ASI-Uppföljning genomförs samt vilka individ- och organisationsfaktorer som påverkar användningen. Studien är kvantitativ dvs presenterar statistiska analyser. LÄS MER

 4. 4. Klientbemötande i socialt arbete : Metoder, tekniker och reflektioner kring makt som syns i de sju nyexaminerade socionomernas utsagor om klientarbete under den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Annastiina Kauppinen; [2014]
  Nyckelord :social work; social worker; client; power; method; techniques; paternalism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase knowledge about how a group of newly graduated social workers reflect on the practical daily work and their positions working with clients who are in need of social and/or economic resources. More precisely the purpose is to find out how these seven newly graduated social workers viewed working with clients during theoretical and practical studies. LÄS MER

 5. 5. Placering – och sen då? Om socialsekreterares arbete med familjer kring ungdomsplacering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hillevi Friis; Janna Nelson; [2009-01-21]
  Nyckelord :Placering; familjearbete; samarbete; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur socialtjänsten arbetar med familjeperspektiv i samband med utredningar och placeringar av ungdomar på institution och i familjehem. Vi har avsett att studera hur socialsekreterare arbetar med placerade ungdomars familjer, hur socialsekreterarnas roll ser ut i arbetet med familjen samt vad som påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme inom sin organisation. LÄS MER