Sökning: "socialt arbete klientarbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialt arbete klientarbete.

 1. 1. Placering – och sen då? Om socialsekreterares arbete med familjer kring ungdomsplacering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hillevi Friis; Janna Nelson; [2009-01-21]
  Nyckelord :Placering; familjearbete; samarbete; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur socialtjänsten arbetar med familjeperspektiv i samband med utredningar och placeringar av ungdomar på institution och i familjehem. Vi har avsett att studera hur socialsekreterare arbetar med placerade ungdomars familjer, hur socialsekreterarnas roll ser ut i arbetet med familjen samt vad som påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme inom sin organisation. LÄS MER

 2. 2. ”Vi gör ett arbete av god kvalitet!” En kvalitativ jämförelsestudie mellan två fokusgrupper av socialsekreterare som handlägger långtidsärenden inom ekonomiskt bistånd

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dina Aziz; Julia Lindgren; [2009-01-12]
  Nyckelord :Kvalitet; ekonomiskt bistånd; organisationsstruktur; organisationskultur; klientarbete;

  Sammanfattning : Vår uppsats bygger på en jämförelsestudie mellan två fokusgrupper av socialsekreterare, som handlägger långtidsärenden inom ekonomiskt bistånd, för att få en uppfattning om det kvalitativa arbetet. Studiens syfte är att belysa socialsekreterarnas arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd för långtidsberoende bidragstagare. LÄS MER