Sökning: "socialt blandat boende"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialt blandat boende.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Den socialt blandade staden : En studie om blandstad och blandat boende som medel mot segregation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Chaima Zidane; [2019]
  Nyckelord :Blandad stad; Blandstad; Blandade boendeformer; Segregation; Boendesegregation; Mångfald; Detaljplan; Översiktsplan.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka visioner Göteborg kommun har med blandstad och blandade boendeformer som medel mot segregation på översiktlig- och detaljnivå. Detta sker genom undersökningen av Göteborg kommuns gällande översiktsplan från 2009 och tre detaljplaner från Göteborg kommun. LÄS MER

 4. 4. Välkommen välkommen hit, vem du än är, var du än är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Rebecka Gustin; Madeleine Sundbom; [2017-01-24]
  Nyckelord :stadsplanering; social hållbarhet; social blandning; socialt blandat boende; ;

  Sammanfattning : Frihamnen är ett gammalt industriområde i Göteborg som ingår i Göteborg stads storastadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Marken är central och attraktiv och ägs av kommunen somtill följd av det har varit en ovanligt stark förhandlingspart i planeringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Bostadens roll : en studie om socioekonomisk segregation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jonas Andersson; Parisima Badfar; Elizabeth Nasimbwa; [2013]
  Nyckelord :segregation; klass; bostadspolitik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom skolsystemet. LÄS MER