Sökning: "socialt fält"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden socialt fält.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Bollspel i idrottsundervisningen på gymnasiet : en kvalitativ undersökning om hur lärare resonerar kring bedömning samt användandet av bollspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonas Linnell; Carl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundens påverkan; bedömning; bollspel; Idrott och hälsa; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring bedömning av bollspel. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar en mer allmän bild av vad lärare anser vara viktig kunskap vid bedömning i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 4. 4. Att stödja långtidsarbetslösa - konsten att mäkla anställningsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Hallström; Maria Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Attityder; Intermediär; Långtidsarbetslös; Socialt nätverk; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet behandlar hur långtidsarbetslösa med stöd och insatser kan komma i arbete. Syftet var att identifiera framgångsfaktorer och dilemman när långtidsarbetslösa med hjälp av medlande och stödjande insatser kommer till en ny anställning. LÄS MER

 5. 5. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER