Sökning: "socialt fenomen definition"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden socialt fenomen definition.

 1. 1. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 2. 2. Unga extremister - En rättslig studie av lagens tillämplighet, skydds- och rättssäkerhetsintresset vid vård med stöd av 3 § LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; socialrätt; våldsbejakande extremism; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism har under de senaste åren seglat upp som ett allt ökande fenomen och ett växande samhällsproblem i Sverige. I kölvattnet av detta uppstår ett flertal frågor om hur fenomenet kan hanteras i rättsligt avseende. LÄS MER

 3. 3. Våld som biljett till gemenskap : En studie om huliganism som ett socialt fenomen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carina Mellberg; [2017]
  Nyckelord :hooliganism; hooligan; organization; violence; collective violence; huliganism; huligan; organisering; våld; kollektivt våld;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka huliganism som ett socialt fenomen, där det ingått att undersöka vilken mening det kollektiva våldet inom huliganismen fyller för individerna, på vilket sätt huligankulturen är organiserad, samt vad som karaktäriserar den typiske huliganen. Studiens empiri bygger på kvalitativa intervjuer med två aktiva huliganer och två före detta huliganer. LÄS MER

 4. 4. Hur social är den Sociala Ekonomin? : Sociala företag och regionala innovationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Kosovare Islami; Sumic Selma; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors: Kosovare Islami and Selma Sumic Date: 2014-06-02 Title: How social is the social economy? – social businesses and their regional innovation system. Level: Bachelor thesis in Business Administration Supervisor: Bengt Johannisson Examiner: Frederic Bill Key words: Social entrepreneurship, regional innovation system, business - to - business The purpose of this paper is to create a model of regional cooperation network for social enterprises as the base of an innovation. LÄS MER

 5. 5. Tematiskt arbete som verktyg för språkstimulering och kunskapsutveckling i förskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Agneta Kasmarvik; [2013]
  Nyckelord :förskola; generativt lärande; kunskapsutveckling; tematiskt arbete; språkinriktad undervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Tematiskt arbete är en vanlig arbetsform i dagens förskolor och det sker framför allt i grupper vilket bidrar till att språket som ett kommunikations- och reflektionsverktyg blir allt mer användbart. I en grupp har en individ större möjligheter och större anledning att använda ett språk genom att beskriva, förklara och analysera olika komplexa fenomen. LÄS MER