Sökning: "socialt innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden socialt innehåll.

 1. 1. CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke? - En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elika Shafei; Sara Attermalm; [2022-02-10]
  Nyckelord :LYFT; CSR; Corporate Social Responsibility; tobaksfritt snus; legitimitet; retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet. Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet. Metod: Kritisk retorikanalys. Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Strukturella, kulturella, individuella och politiska förutsättningar för sfi-elevers lärande : Sfi-rektorers och sfi-lärares uppfattningar om sfi-utbildningens förutsättningar för lärande

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Wilde; [2022]
  Nyckelord :sfi-rektorer; sfi-lärare; sfi-utbildning; sfi-elever; förutsättningar; organisationsteori om skolan som ett öppet socialt system;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att bidra med kunskaper om sfi-rektorers och sfi-lärares uppfattningar om sfi-utbildningens förutsättningar för lärande i relation till sfi-elever med kort skolbakgrund. Frågeställningen som konkretiserar syftet fokuserar på sfi-rektorers och sfi-lärares uppfattningar om dessa förutsättningar generellt, uppfattningar om förutsättningar i den egna organisationen samt uppfattningar om vilka förutsättningar som borde prioriteras. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av principer om kollektiv förmåga i det lokala trygghetsarbetet i Farsta strand

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Charbel Toma; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; Urban development; Collective efficacy; Safety; Cohesiveness; Social capital; Social control; Farsta strand; Stadsplanering; Stadsutveckling; Kollektiv förmåga; Trygghet; Sammanhållning; Socialt kapital; Social kontroll; Farsta strand;

  Sammanfattning : En fallstudie har genomförts för att undersöka Farsta stadsdelsförvaltnings arbete med att tillämpa kollektiv förmåga i trygghetsarbetet i stadsdelen Farsta strand i Stockholms län för att bidra till förståelsen för begreppet och hur det relaterar till trygghet samt kan praktiseras i Sverige. En dokumentstudie av kommunala hemsidor och dokument samt en fallstudie om konkreta insatser i stadsdelen har genomförts och analyserats för att undersöka hur väl insatserna överensstämmer med teoretiska kriterier kring kollektiv förmåga och vilka lärdomar som kan dras av dem. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning och dess interna roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Diana Elias; Ann-Marie Engfors; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability work; internal roles; improvement cycle PDSA ; banking; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; interna roller; förbättringscykel PDSA ; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att näringslivet och samhället i stort strävar mot en hållbar utveckling blir kraven på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande större. För att lyckas driva på en hållbar utveckling är det relevant att stora samhällsaktörer visar på engagemang. LÄS MER