Sökning: "socialt isolerade"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden socialt isolerade.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 patienters upplevelser i isolering på sjukhus : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Wedin; Elin Wickell; [2024]
  Nyckelord :COVID-19; Experiences; Isolation; Mental illness; COVID-19; Isolering; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund COVID-19 har de senaste fyra åren spridits över världen och varit förödande för samhälle, sjukvård och individ. Viruset har för många orsakat svåra symtom och det finns idag över sex miljoner COVID-19-relaterade dödsfall. LÄS MER

 3. 3. Smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Mariama Jarju; Marlin Lilja; [2023]
  Nyckelord :Activities in daily life; Occupational therapy; Pain; Rheumatoid arthritis;  RA.; Aktiviteter i dagliga livet; Arbetsterapi; Reumatoid artrit; RA; Smärta. ;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en progressiv, långvarig och systemisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av fluktuerande symtom som smärta, trötthet och svullna leder. Sjukdomen kan lindras men inte botas. RA är ett folkhälsoproblem, där den vanligaste åldern för utbrott är vid 40 års ålder och uppåt. LÄS MER

 4. 4. Barn som inte stannar kvar på fritidshem : Jag väntar hemma tills mina kompisar kommer från fritids

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; barn; 6-13 år; socialkonstruktionism; kvalitativ studie; omognad;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en viktig samhällelig funktion för barn mellan 6–13 år. Verksamheten kombinerar meningsfull fritid med undervisning och främjar barns sociala lärande. Men barns tillträde till fritidshem är villkorad och styrs av sina vårdnadshavares livssituation. LÄS MER

 5. 5. Att hela en segregerad stadsdel : ett gestaltningsförslag för Lindängen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Frida Nilsson; Alma Oscarson; [2023]
  Nyckelord :Segregation; Social hållbarhet; Stadsläkning; Blandstad; Stråk; Integration;

  Sammanfattning : Under 1960-talet arbetade Sveriges riksdag fram ett bostadspolitiskt mål, vilket syftade till att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod för att möta behovet av bättre och fler bostäder. Det så kallade miljonprogrammet kom att präglas av rationellt och industriellt byggande på mark utanför stadskärnan med modernismens funktionsuppdelade planeringsideal. LÄS MER