Sökning: "socialt kapital psykisk"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden socialt kapital psykisk.

 1. 1. ”Det känns att man lever, det gör det” : En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Heurlin; Maya Svensson; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Sociala aktiviteter; Psykisk hälsa; Socialt kapital; Livsloppsperspektivet; KASAM;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Med tillit som resurs - En kvantitativ studie om tillitskapitalets betydelse för den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Holmbom; Ina Hyltegren; [2018-08-13]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; tillitskapital; socialt kapital; Flisbäck; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att belysa tillitskapitals betydelse för den psykiska hälsan i olika åldrar med bakgrund i ett individualistiskt samhälle. Frågeställningarna är: Finns det något samband mellan tillitskapital och psykisk hälsa? Ser sambandet annorlunda ut i olika åldersgrupper?Metod och material: Multipel regressionsanalys genomförs av sekundärdata om psykisk hälsa, arbete och relationer från Karolinska Institutet tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst. LÄS MER

 3. 3. "Alla vill leva det ljuva livet, men vad är livet utan frihet?" : En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Sandell Gustafsson; Aila Zamanian; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykisk hälsa; livsvillkor; kön; utbildning; arbetssituation; bostadsproblem; socialt kapital; kapital; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka psykisk hälsa hos flyktingar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Al-Otaibi Amal; [2018]
  Nyckelord :refugees; migrants; mental ill health; trauma; flyktingar; migranter; psykisk ohälsa; trauma;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet flyktingar har ökat de senaste åren i Europa och främst i länder som Tyskland, Sverige, och Norge. Sverige tog emot 54605 flyktingar under åren 2016 och 2017. Det har även rapporterats om att flyktingar som flyr till europeiska länder har en ökad risk för psykisk sjuklighet. LÄS MER

 5. 5. Nycklar till ett gott välbefinnande : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av ett gott välbefinnande.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Fetiu; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; Strategies; Stress; Health promoting; Health; Well-being; Ungdomar; Strategier; Stress; Hälsofrämjande; Hälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning idag uppmärksammar och lyfter barns och ungdomars psykiska hälsa och huruvida den försämrats på senare tid eller inte och vad en nedåtgående hälsotrend i sådana fall kan bero på. Stress är ett begrepp som nämns i stor omfattning och skolstress anses vara en potentiell förklaring. LÄS MER