Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 1. Möjligheter och hinder för ensamkommande flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om unga ensamkommande flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ismat Mohammadi; Maja Nyström; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; arbetsmarknad; etablering; arbete; sociala nätverk; asyl;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som skapar möjligheter och hinder för ensamkommande unga flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med individer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar från Afghanistan när det var minderåriga. LÄS MER

 2. 2. Sociala hierarkier - Fördelaktigt eller skadligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nina Stenholm; Hanna Norin; [2023]
  Nyckelord :Sociala hierarkier; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Sociala samspel; Socialt kapital; social hierarchies; psychosocial work environment; demand; control; social interaction; social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the connection between experienced social hierarchies and the psychosocial work environment aspects demands, control, social interaction and social capital among high school teachers in Sweden. The two research questions were: 1. LÄS MER

 3. 3. Mitt särskilt begåvade barn : En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Whidotti; [2023]
  Nyckelord :utbildningssociologi; särskild begåvning; Persson; undervisning; Pierre Bourdieu; kapital; föräldrar; skola; fritid; resurser; gifted children; parents.;

  Sammanfattning : Barn med särskild begåvning är en grupp som kan behöva särskilt stöd och anpassad undervisning för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt i skolan. Då det saknas kunskap om dessa elevers speciella förmåga hos lärare och specialpedagoger blir ofta resultatet att dessa elever hålls tillbaka i sin utveckling. LÄS MER

 4. 4. Föreningslivets betydelse för myndighetsförtroendet : En kvalitativ studie som ämnar undersöka hur ungdomar resonerar kring hur deras tillitgentemot offentliga myndigheter påverkats av deras erfarenheter från föreningslivet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Joakim gullin; [2022]
  Nyckelord :Föreningsliv socialt kapital offentliga myndigheter tillit;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER