Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 11 - 15 av 669 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 11. Vad händer i intersektionerna? : En kvalitativ läroboksanalys av klass, kön och ålder i läroböcker i svenska för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Lindskog; Sara Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Innehållsanalys; Intersektionalitet; Läroböcker;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar synliggöra hur kategoriseringarna klass, kön och ålder framställs i läroböcker för svenskämnet i grundskolans årskurs 1–3. Studien är en kvalitativ innehållsanalys av läroboksserien ABC-klubben(Wänblad, 2017), där sex av seriens nio läroböcker analyseras. LÄS MER

 2. 12. Lärarprofessionens Renässans : En kvalitativ analys av lärares uppfattningar beträffande yrkesautonomi i arbetet kring extra anpassningar och åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; yrkesprofessionalism; nymanagerialism;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare upplever sin egen professionella yrkesautonomi, i arbetet med åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom att kategorisera lärares uppfattningar utifrån en idealtypsanalys av yrkesprofessionalism respektive nymanagerialism görs tre typer av jämförelser; innan och efter proposition 2013/14:160, mellan system där åtgärdsprogrammen skapas av elevhälsoteamet respektive av lärarna själva, samt mellan lärare med högre respektive lägre yrkestitel. LÄS MER

 3. 13. Att komma ut och arbeta i ett helt nytt samhälle, med hjälp av det sociala nätverket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Radenkovic; Noor Ahmad; [2020]
  Nyckelord :habitus; handlingshorisont; fält; socialt kapital; socialt nätverk;

  Sammanfattning : Ett socialt nätverk är något vi bär med oss hela livet och som växer med tiden längre in på livet. Syftet med vår studie är att undersöka immigranter från Syriens nätverk när de kommer till Sverige. För oss blir det viktigt att förstå hur nätverk också kan skilja sig åt beroende på olika faktorer. LÄS MER

 4. 14. Geografiska utmaningar för ungdomsfotbollen på Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Linnéa Oxenwaldt; [2020]
  Nyckelord :Ö; landsbygd; ungdomsfotboll; socialt kapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Nätverkets betydelse för några Kosovoalbaners karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Lindstrand; Besa Murati; [2020]
  Nyckelord :Social network analysis; people with foreign background; Social capital; relating social capital; overworked social capital;

  Sammanfattning : Att skaffa arbete i ett nytt land kan inte vara enkelt, för människor med utländsk bakgrund som migrerat till Sverige består ofta de första åren av någon biståndsform. Det sociala nätverket är en viktig kanal för att komma ut i arbetslivet och med tanke på problematiken med att få arbete som människor med utländsk bakgrund utan nätverk har uppsatsen som syfte med denna att undersöka på vilket sätt nätverk har haft betydelse för individerna i arbetsmarknads etableringen som kommit till Sverige från Kosovo. LÄS MER