Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 16 - 20 av 609 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 16. "Viktigast ändå är drivkraften" : Kvinnliga bild- och formkonstnärer om betydelsen av olika kapital

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga konstnärer; bildkonstnär; formkonstnär; kapital; utbildningskapital; ekonomiskt kapital; brödjobb; socialt kapital; sociala relationer; tillitskapital; drivkraft; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget kapital i form av framför allt utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras konstnärskap. Det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär och består av enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och formkonstnärer. LÄS MER

 2. 17. Inkomstskatters inverkan på det sociala kapitalet : en kvantitativ studie om sambandet mellan skatt och social tillit

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Gustafsson Opdal; [2019]
  Nyckelord :Inkomstskatt; socialt kapital; social tillit; social fälla; Välfärdsstatsundersökningen;

  Sammanfattning : This essay study the connection between income taxes and social trust. This has been conducted through studying the social trust between income classes, investigate if there is a connection between trust and attitude to tax levels. Furthermore, the study will analyze if the variation in income can explain the level of variation in social trust. LÄS MER

 3. 18. Utanförskap? : En diskursanaly om socialt utanförskap i Vivalla, Örebro

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Farah Mahdi; [2019]
  Nyckelord :Utanförskap; Vivalla; socialt kapital; sociala investeringar; Örebro; utsatta områden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 5. 20. Tillit skapar tillit, eller?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; Agnes Petersson; [2019]
  Nyckelord :EU; socialt kapital; förtroende; tillit.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förtroendet för EU varierar mellan de 28 medlemsländerna. Vår hypotes är att ett starkt förtroende för staten leder till ett starkt förtroende för EU. Detta samband kommer undersökas med en statistisk metod. LÄS MER