Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 21 - 25 av 490 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 21. "Viktigast ändå är drivkraften" : Kvinnliga bild- och formkonstnärer om betydelsen av olika kapital

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga konstnärer; bildkonstnär; formkonstnär; kapital; utbildningskapital; ekonomiskt kapital; brödjobb; socialt kapital; sociala relationer; tillitskapital; drivkraft; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget kapital i form av framför allt utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras konstnärskap. Det empiriska materialet är av kvalitativ karaktär och består av enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och formkonstnärer. LÄS MER

 2. 22. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 3. 23. Tillit skapar tillit, eller?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; Agnes Petersson; [2019]
  Nyckelord :EU; socialt kapital; förtroende; tillit.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förtroendet för EU varierar mellan de 28 medlemsländerna. Vår hypotes är att ett starkt förtroende för staten leder till ett starkt förtroende för EU. Detta samband kommer undersökas med en statistisk metod. LÄS MER

 4. 24. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 5. 25. Dialogprocesser –  ett verktyg för hållbar stadsutveckling? : En studie av användandet av SymbioCity Approach i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällsbyggnadsteknik; Högskolan Dalarna/Samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Emilie Cedervärn; Axel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative planning - SymbioCity Approach – Sustainable Urban Development - Sustainable Development – Institutional Capacity - Governance; Dialogprocesser - Samverkansprocesser – SymbioCity Approach – Hållbar stadsutveckling – Hållbar Utveckling – Institutionell Kapacitet - Governance;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats i Samhällsbyggnadsteknik vid Högskolan Dalarna. Forskning har visat på att det finns behov av att arbeta tvärsektoriellt för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Ett sätt att göra detta är genom dialogprocesser. LÄS MER