Sökning: "socialt organiserad förnekelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden socialt organiserad förnekelse.

  1. 1. ”Det är naturens krafter som måste bekämpas” : Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 2018

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Viktor Eckert; [2019]
    Nyckelord :Skogsbränderna 2018; klimatförändring; socialt organiserad förnekelse; diskurs; diskursanalys;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. LÄS MER