Sökning: "socialt stöd arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden socialt stöd arbetstillfredsställelse.

 1. 1. Om gymnasielärares arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och generellt socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Fransson; Sara Gholmi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to find out how secondary teachers work motivation correlated with work satisfaction and general social support. The theoretical background was self determination theory. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö i en svensk fordonsindustri : En kvantitativ studie av upplevelser och individuella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Birkfeldt; David Haglund; [2018]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; organisationspsykologi; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; konflikt mellan arbete och privatliv; värderingar; arbetstillfredsställelse; kön; ålder; anställningsform;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera huruvida upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan medarbetare i en svensk fordonsindustri beroende på individuella faktorer. De individuella faktorerna som studerades var kön, ålder, anställningsform och född i Sverige /inte född i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Arbetstillfredsställelsen hos tjänstemän inom stålindustrin : Skillnaden mellan kön, ålder och anställningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Tilde Ivarsson; Linn Juvelin; [2018]
  Nyckelord :Job satisfaction; officials; steel industry; COPSOQ II; Arbetstillfredsställelse; tjänstemän; stålindustrin; COPSOQ II;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om skillnad fanns bland tjänstemän inom stålindustrin avseende arbetstillfredsställelse i kön, ålder och anställningstid samt om interaktionseffekter fanns mellan de tre variablerna. Arbetstillfredsställelsen mättes genom en webbenkät i Google formulär utifrån utvalda dimensioner från mätinstrumentet Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2). LÄS MER

 4. 4. På verksamhetens villkor : En kvalitativ studie om landstingsanställda sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Fräki; [2018]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; sjuksköterskor; krav-kontroll-stöd; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att skapa djupare förståelse för landstingsanställda sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse med fokus på följande två frågeställningar: vilka faktorer främjar respektive hindrar arbetstillfredsställelse och vilken betydelse har arbetstillfredsställelse för valet av arbetsgivare. Studiens teoretiska ramverk har främst utgått ifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell krav-kontroll och socialt stöd. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kompetensupplevelse och socialt stöd för att känna arbetstillfredsställelse. -En enkätstudie inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andréa Jandergren; Paulina Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :kompetensupplevelse; socialt stöd; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning antyder att kompetensupplevelse såväl som socialt stöd från både kollegor och chefer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Mestadels av den forskning som gjorts har emellertid rört sociala yrkeskategorier så som sjuksköterskor samt lärare, och få studier har undersökt andra kategorier som till exempel musiker. LÄS MER