Sökning: "socialt underlättande"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden socialt underlättande.

 1. 1. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Gäfvert; Olga Landén; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Type 2; lifestyle change; diet; exercise; experience; selfcare; literature review; Diabetes Mellitus; Typ 2; livsstilsförändringar; kost; fysisk aktivitet; upplevelse; egenvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (DMT2) är en allvarlig kronisk sjukdom som blir allt vanligare bland befolkningen. Obehandlad eller dåligt kontrollerad DMT2 kan leda till sena diabeteskomplikationer som skapar ett stort lidande för individen samt stora samhällskostnader. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Selam Tesfaye; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Ett projekt för eldsjälar? : Samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar som har problematisk skolfrånvaro, ettprofessionsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Vallin; Linda Hallén; [2018]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; skola; elevhälsa; problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; NPF; underlättande aspekter; försvårande aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elever med bristande förmåga till socialt samspel : Hur professionsutövare inom elevhälsan beskriver arbetet med och resonerar kring elevgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Malmquist; [2018]
  Nyckelord :mobbning; bristande förmåga till socialt samspel; samspelsproblematik; skolmisslyckande; specialpedagogik; elevhälsa; elevhälsoteam; specialpedagog; förebyggande elevhälsoarbete;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?    Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. LÄS MER

 5. 5. KAMRATERS INFLYTANDE PÅ KRIMINELLT BETEENDE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanni Huttunen; Charles Kabonero; [2018]
  Nyckelord :kamraters inflytande; kriminalitet; före detta kriminella;

  Sammanfattning : Kamraters inflytande är en av de mest undersökta riskfaktorer för kriminellt beteende. Trots detta har lite uppmärksamhet ägnats till att undersöka på vilket sätt, samt varför, prokriminella kamrater påverkar andra. Den föreliggande studien syftar till att fylla denna kunskapslucka. LÄS MER