Sökning: "socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 857 uppsatser innehållade ordet socialtjänst.

 1. 1. Samtycke till frivilliga insatser enligt SoL och LVU : En utredning av möjligheten att besluta om insatser för barn när samtycket till frivilliga insatser inte är tillräckligt eller saknas

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Children; social services; consent; voluntary contributions; compulsory care; intermediate compulsory; open contributions; Barn; socialtjänst; samtycke; frivilliga insatser; tvångsvård; mellantvång; öppna insatser;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 har utgångspunkten varit att socialtjänstens verksamhet ska grunda sig i den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska därigenom själv få bestämma huruvida en viss insats från socialtjänsten ska tas emot eller inte. LÄS MER

 2. 2. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 3. 3. Mobila team - en möjlighet att arbeta för barnets bästa : Växjö kommuns initiativ för en tvärprofessionell samverkan i det tidiga och förebyggande arbetet för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Davidsson; Amanda Holten Nyvaller; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; early and preventive work; mobile teams; school; social service; children and youths; the child’s best interests; perspective; professional decision making; discretion; Samverkan; tidigt och förebyggande arbete; mobila team; skola; socialtjänst; barn och unga; barnets bästa; perspektiv; professionellt beslutsfattande; skön; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : In cases where children and youths are in need of support from various activities in order to have their needs met, authorities shall collaborate towards the common goal: the child’s best interests. The concept lacks an unambiguous definition and professionals should make decisions adjusted to the child’s individual needs. LÄS MER

 4. 4. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 5. 5. Var det bara för syns skull? : En implementeringsstudie om barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Orrell; Maja Janhans; [2022]
  Nyckelord :Barnkonventionen; implementering; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur barnkonventionen implementerats i socialtjänstens verksamheter samt vilka faktorer som begränsat respektive underlättat implementeringen av konventionen. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en surveyundersökning via e-post. LÄS MER