Sökning: "socialtjänstens insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden socialtjänstens insatser.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 3. 3. Brottslighet bland barn och unga : Vad orsakar brottsligt beteende hos barn och unga samt hur arbetar socialtjänst och polis för att motverka en sådan negativ utveckling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Claesson; Linda Jennstig; [2021]
  Nyckelord :crime; vulnerability; risk factors; collaboration; confidentiality; brottslighet; utsatthet; riskfaktorer; samverkan; sekretess;

  Sammanfattning : Brottslighet är när individer begår handlingar som inte är accepterade av samhället. När ett brott begås faller ansvaret på rättsväsendet och polisens verksamhet, men när gärningsmannen är ett barn faller hanteringen under socialtjänstens ansvar. LÄS MER

 4. 4. Våld i hedersnamn : en kvalitativ sudie kring socialtjänstens insatser beträffande hedersreöaterad våld.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Hussain; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad våld; socialtjänsten; klan samhälle;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett fenomen som under de senaste 15 åren har uppmärksammats i Sverige. Tidigare undersökningar tyder på att det riskerar att finnas en brist på kunskap från yrkesverksamma som arbetar med dessa ärenden, det verkar också finnas en osäkerhet kring hur man på bästa sätt hanterar problematiken med hedersrelaterat våld. LÄS MER

 5. 5. Att tillgodose individens behov : Socialsekreterares upplevelser av arbetet med individanpassade missbruksinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :André Lindqvist; Freddy Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Socialtjänsten; missbruk; individanpassade insatser;

  Sammanfattning : Individanpassade insatser beskrivs i nationella riktlinjer och lagstiftning som vård och behandling som ska möta individens behov utifrån dennes problematik. Socialtjänstens arbete med att tillgodose behoven hos individer med missbruksproblem har kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg som menar att det finns brister i socialtjänstens arbete med att individanpassa insatser. LÄS MER