Sökning: "socialtjänstens roll"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden socialtjänstens roll.

 1. 1. Du är svag och vi skall hjälpa dig - Muslimska mödrars upplevelser av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Warde El-Alti; [2024-02-22]
  Nyckelord :Erkännande; mödrar; rasifiering; socialtjänsten; social stratifiering;

  Sammanfattning : De senaste åren har ett ifrågasättande kring socialtjänstens arbete florerat genom en desinformationskampanj. Denna studie syftar till att utforska och förstå de erfarenheter och upplevelser som muslimska mödrar har i interaktion med socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Låsta portar, färdig mark - Om socialarbetares syn på hur organisatoriska och strukturella faktorer påverkar socialtjänstens förmåga att bygga tillitsfulla relationer med utsatta grupper i ljuset av LVU-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :socialtjänsten; lvu-kampanjen; institutionell rasism; kritiskt socialt arbete; tillit; new public management;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialarbetares syn på vilka organisatoriska och strukturella faktorer som inverkar på socialtjänstens förmåga att hantera LVU-kampanjens efterverkningar och etablera en större tillit till socialtjänsten hos den grupp i samhället som berörts negativt av kampanjen. Studien innefattade intervjuer med sju socialarbetare. LÄS MER

 3. 3. Autonomistödjande bilder - "en kunskapslucka" : En kvalitativ studie om bildstödets påverkan på klienters delaktighet vid utredningar i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :David Ivansson; Ali Ahsani; [2024]
  Nyckelord :Visual aids; language barriers; autonomy support; multimodal communication; participation; social worker; caregiver; Bildstöd; språkbarriärer; autonomistödjande; multimodal kommunikation; delaktighet; socialsekreterare; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker användningen av bildstöd i socialtjänstens utredande samtal med vårdnadshavare med begränsad kunskap i det svenska språket. Genom en kvalitativ forskningsansats, där intervjuer med erfarna socialsekreterare är centrala, syftar denna uppsats till att förstå hur bildstöd kan främja delaktighet, kommunikationens effektivitet, och bidra till en autonomistödjande process. LÄS MER

 4. 4. Socialarbetares erfarenhet av att arbeta med missbruk och beroende problematiken : En kvalitativ intervjustudie med socialsekreterare och behandlare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Ahmed Omarin; Zahraa Mohamed Ali; [2023]
  Nyckelord :Dependency; Drugs; Life-course theory; Social factors; Social services; Beroende; Droger; Life-course teori; Sociala faktorer; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen av socialtjänstens perspektiv och insikter angående de bakomliggande faktorer som bidrar till utvecklingen av problematisk användning av alkohol och droger bland vuxna över 18 år. Uppsatsen ämnar undersöka och analysera de olika faktorer som kan spela en roll i utvecklingen av missbruk och beroende av substanser hos vuxna, samt återfall i sådana beteenden. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju tyvärr en av de saker som är socialtjänstens stora utmaningar. … alltså det blöder” : En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares möjligheter och hinder för att arbeta för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Ekström; Alexandra Karlsson; [2023]
  Nyckelord :The Convention of the Rights of the child; Childrens rights; Best interests of the child; Social worker; Social services; Systems theory; Street- level bureaucracy; Barnkonventionen; Barnets rättigheter; Barnets bästa; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Systemteori; Gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som styr socialsekreterares arbete med barns rätt och delaktighet samt vilken betydelse barnkonventionen har i socialsekreterarens arbete och om det har skett någon förändring sedan barnkonventionen inkorporerades som lag.  Studien baserades på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER