Sökning: "socioeconomic background"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden socioeconomic background.

 1. 1. Socioekonomisk bakgrund i skolan och det kompensatoriska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joachim Forsberg; Lisa Anderberg Bordal; [2022]
  Nyckelord :Förväntningar; Kompensatoriskt arbete; Lärare; Relationer; Språkutvecklande arbete; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Studien bygger på problemformuleringar som ämnar undersöka hur elevers socioekonomiska bakgrund påverkar lärares arbete, samt vad lärarna gör och vilka möjligheter de upplever att de har att arbeta utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Studien syftar till att få fram samhällskunskapslärares subjektiva erfarenheter och upplevelser, därav bygger studien på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utgör empirin. LÄS MER

 2. 2. Medelklassens kulturella ideal : En WPR-analys av statens läspolitik för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petra Lovisa Nilsdotter; [2022]
  Nyckelord :Children; Young people; Reading comprehension; Class; Socioeconomics; PIRLS; PISA; WPR Analysis; Barn; Unga; Läsförståelse; Klass; Socioekonomi; PIRLS; PISA; WPR-metoden;

  Sammanfattning : This study is a qualitative text analysis of the state's public inquiry (SOU 2018:57) according to Carol Bacchi's (2009) Foucault-influenced analysis tool: "What's the Problem Represented to be?" (WPR) which is based in poststructuralist theory. The policy's incentives are the international measurements of fourth-grade and 15-year-olds' reading comprehension, PIRLS and PISA respectively. LÄS MER

 3. 3. Tillgång till digital primärvård i Malmö kommun : Vårdutnyttjande av inomlänsbesök under covid-19-pandemin och Care Need Index / socioekonomisk status

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Jon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Health equity; health services accessibility; logistic regression; Sweden; telemedicine;

  Sammanfattning : Background: Digital primary care is expanding rapidly in Sweden and access is unevenly distributed and affected by socioeconomic status (SES) and digital exclusion. The COVID-19 pandemic further highlighted this problem as digital care removes risk of infection. LÄS MER

 4. 4. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på vårdnadshavares inflytande över gymnasievalet : En kvalitativ jämförelsestudie om elevers uppfattningar av vårdnadshavares inverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Petersson; [2022]
  Nyckelord :Influencing factors; action horizon; interests; social capital; cultural capital; economic capital; habitus; class and socioeconomic background; Påverkansfaktorer; handlingshorisont; intressen; Socialt kapital; kulturellt kapital; ekonomiskt kapital; habitus; klass; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få en djupare förståelse för hur elever upplever att vårdnadshavare inverkar på elevernas gymnasieval. Samt utforska på vilket sätt eleverna utifrån deras kulturella bakgrunder liknar varandra samt vilka olikheter som finns dom emellan. LÄS MER