Sökning: "socioeconomic factors"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade orden socioeconomic factors.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 3. 3. “När det gäller våld måste vi göra vårt jobb, med eller utan pandemi” Socialarbetares upplevelser av mäns våld mot kvinnor under Covid-19 pandemin och deras förståelse av riskfaktorer för våld och våldsutsatta kvinnors situation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Rehnstrand; Josefine Berggren; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Covid-19 pandemic; social worker; Risk factors; violence against women; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; coronapandemin; Covid-19 pandemin; socialarbetare; riskfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men’s perpetration of intimate partner violence against women is a global problem that prevents social equality and contributes to severe health problems for many women, and the ongoing global covid-19 pandemic has caused an increase in violence against women. The aim of this study was therefore to explore social workers' perspectives on how the covid-19 pandemic affects women subjected to intimate partner violence, and to analyse how social workers’ experiences can contribute to an expanded understanding of risk factors for violence and how to prevent it, as well as how societal crises affects men’s violence against women. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 5. 5. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :David Falk; [2021]
  Nyckelord :Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Sammanfattning : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. LÄS MER