Sökning: "socioeconomically vulnerable area"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden socioeconomically vulnerable area.

 1. 1. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
  Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER

 2. 2. Environmental Justice and Waste Management : location of landfills and socioeconomic conditions in São Paulo (SP, Brazil)

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Débora Tau Zymberg Tomaszewski; [2017]
  Nyckelord :environmental justice; waste management; landfill; São Paulo; Brazil; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally safe disposal of urban waste is a global concern that recently gained a new dimension through the lens of Environmental Justice, with a growing literature showing correlation between the placement of waste facilities and disadvantaged groups in society. This thesis seeks to verify whether landfills in the city of São Paulo are located in regions where socially and economically vulnerable groups live, in order to promote the inclusion of the concept of environmental justice in the solid waste management planning process. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar i förort : en kvalitativ studie av hur ungdomar ser på sitt bostadsområde och sina framtidsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Natali Mourad; Sumeya Mohammed Amman; [2017]
  Nyckelord :youth; segregation; suburb; participation; labeling; future; learning.; Ungdom; segregation; förort; delaktighet; stämpling; framtid; lärande.;

  Sammanfattning : Vår rapport bygger på ungdomar bosatta i ett socioekonomiskt utsatt område och deras tankar kring framtiden, deras bostadsområde och andra faktorer som spelar in. Vår förförståelse kring det valda ämnet grundar sig på vår egen uppväxt samt erfarenheter då vi själva är bosatta i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER

 4. 4. Monopolspel med riktiga människor - Kvalitativ studie av hur hyresgäster förhåller sig till renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Gabriel Traneborn; [2016]
  Nyckelord :Miljonprogram; bostadspolitik; gentrifiering; segregation; renovräkning; social hållbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : During recent decades Swedish housing policy has undergone a system switch causing the decline of the traditional welfare state and the emergence of neoliberal policy, favouring gentrification in urban development. Caught in-between regulation and marketised conditions of the housing sector are the socioeconomically disadvantaged tenants, whose terms weakened in relation to homeowners, making them vulnerable in an increasingly socioeconomically unequal urban environment. LÄS MER