Sökning: "socioekonomisk bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden socioekonomisk bakgrund.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. Barn som växer upp och går i skolan i ett särskilt utsatt område : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Mann; Erika Alvhage; [2023]
  Nyckelord :Low socio-economic status; particularly vulnerable areas; risk and protective factors; antisocial norm breaking behavior; ecological explanatory model and girls.; Låg socioekonomisk status; särskilt utsatta områden; risk- och skyddsfaktorer; antisocialt normbrytande beteende; den ekologiska förklaringsmodellen och flickor.;

  Sammanfattning : This report examines the risk and protective factors that the students who live and attend school in a particularly vulnerable area have, according to the “school personnel”, that are linked to antisocial and norm-breaking behavior. A particular targeting has been made for the girl’s risk- and protective factors. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 4. 4. Socioekonomisk bakgrund i skolan och det kompensatoriska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joachim Forsberg; Lisa Anderberg Bordal; [2022]
  Nyckelord :Förväntningar; Kompensatoriskt arbete; Lärare; Relationer; Språkutvecklande arbete; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Studien bygger på problemformuleringar som ämnar undersöka hur elevers socioekonomiska bakgrund påverkar lärares arbete, samt vad lärarna gör och vilka möjligheter de upplever att de har att arbeta utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Studien syftar till att få fram samhällskunskapslärares subjektiva erfarenheter och upplevelser, därav bygger studien på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utgör empirin. LÄS MER

 5. 5. “Det handlar om vad kan du lägga in i deras strävan efter att bli fotbollsstjärnor” : Ledares syn på fotbollens möjligheter till att vara en stödjande faktor för ungdomar i socioekonomisk utsatthet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sara Aman; Alma Jungner; [2022]
  Nyckelord :Socioekonomisk utsatthet; fotbollsrörelsen; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klyftorna vad gäller socioekonomisk utsatthet för barn och unga har under en tid ökat i Sverige (Unicef 2020). Socioekonomisk utsatthet innefattar inte bara ekonomisk utsatthet utan också brister i hälsa, förhöjd utsatthet för våld, brist på framtidstro och risk för att hamna i destruktiva miljöer som ungdom. LÄS MER