Sökning: "socioekonomisk bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden socioekonomisk bakgrund.

 1. 1. Representation av etnisk bakgrund inom lokaljournalistiken : En jämförande studie mellan åren 2000 och 2018 i representation av utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Desirée Persson; [2019]
  Nyckelord :Representation; etnisk bakgrund; lokaljournalistik; Helsingborg; socioekonomisk bakgrund; Helsingborgs Dagblad; nyheter; Stuart Hall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etnisk bakgrund, med fokus på utomeuropeisk bakgrund och klass, representerades i Helsingborgs Dagblad jämfört med befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun under åren 2000 och 2018. Frågeställningarna utgick från vilka aktörer, geografiska områden och ämnen som tidningen rapporterade om för att visa eventuella skillnader eller likheter mellan åren. LÄS MER

 2. 2. ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Bengtsson; Fanny Ingelsson; [2019]
  Nyckelord :Fetma; Hälsa; Kvalitativ design; litteraturstudie; Obesitas; Personcentrerad vård; Välbefinnande; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler lever med övervikt eller fetma, i Sverige beräknas ungefär hälften av den vuxna befolkningen ha någon form av övervikt. Situationen är likartad globalt sett. Att leva med fetma eller övervikt innebär en risk att drabbas av flera olika sjukdomar och försämrat hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. Mellan Sänkan och Höjden : En maktanalys av romanen Björnstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linnea Borg; [2019]
  Nyckelord :power; ice hockey; quality; socioeconomic background; silence culture; Foucault; Fredrik Backman; Björnstad; makt; ishockey; kvalitet; socioekonomisk bakgrund; tystnadskultur; Foucault; Fredrik Backman; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Genom en maktanalys undersöks i den här uppsatsen hur ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet kontra deras socioekonomiska förutsättningar framställs i Fredrik Backmans roman Björnstad. Utifrån Michel Foucaults teori om det dynamiska styrkeförhållandet görs en analys av hur maktförhållandena utspelar sig mellan spelare med olika idrottslig kvalitet och socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till skolframgång för nyanlända elever. : En kvalitativ intervjustudie om inkludering i samhällkunskapsundervisningen ur ett interkulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Leunora Asllani; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; social studies didactic; newly arrived pupils; intercultural perspective; social studies teacher.; Inkludering; samhällkunskapsdidaktik; nyanlända elever; interkulturellt perspektiv; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Syftet med föregående undersökning är att öka kunskapen om hur samhällskunskapslärare inkluderar nyanlända elever i undervisningen samt vilka utmaningar som finns i arbetet med detta. Genom en kvalitativ forskningsintervju med fem grundskollärare i årskurs 4–6 har data samlats in och kategoriserats utifrån tre teman som är följande: Betydande faktorer för inkluderingsprocessen, didaktiskt förhållningssätt och läroplan samt vikten av nyanlända elevers tidigare bakgrund och erfarenheter. LÄS MER